Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat szerződés minta 2017-es.

Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy tanulóink olyan programok megvalósításában vesznek részt, mellyel mások segítségére, szolgálatára lehetnek. Folyamatosan szerveztünk eddig is gyűjtőprogramokat rászorulók és szociális intézmények számára, patronáltunk határon túli magyar gyermekintézményeket, s többek között részt vettünk magyarországi jótékonysági akciókban. Mindig is törekedtünk tanulóink szociális érzékenységének fejlesztésére; önmagukért és másokért felelősséget vállaló állampolgárok nevelésére, hiszen az önkéntes tevékenység hosszú távon hozzájárul a társadalmi szolidaritás és együttműködés erősödéséhez. Az iskolai hagyományainkra alapozva a diákok önkéntes és jótékonysági tevékenységeit a 2012-2013-as tanévtől kezdődően szervezett és rendszeres közösségi szolgálat keretein belül folytatják.

Magyarország Kormánya a 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti köznevelési törvénnyel bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az érettségi kiállításának előfeltételeként teljesítendő tevékenységet. A közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni, tehát a tanulóknak tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezni. A törvény értelmében felmenő rendszerben minden középiskolásnak 3 év alatt (a 9-11. évfolyamon) – lehetőleg arányosan elosztva – 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesítenie ahhoz, hogy érettségi bizonyítványt kaphasson. Ez a kitétel először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében alkalmazandó. SNI tanulók szakértői bizottság állásfoglalása és javaslata alapján mentesíthetőek.

A közösségi szolgálat célja a diákok személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztése, felelősségérzésük erősítése, csapatmunkára való felkészítésük. Emellett segíti a másság elfogadását, a tudatos tervezés-szervezés és önértékelés megvalósítását.
A tanulók a szolgálati tevékenység helyét érdeklődési körüknek megfelelően önállóan megválaszthatják.
A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős
területen folytatható tevékenység.
Az alábbiakban megnevezett tokaji székhelyű vagy telephelyű fogadó intézményekkel az iskola együttműködési szerződést köt. Amennyiben a tanuló lakóhelye nem egyezik meg az iskola székhelyével, a lakóhely 30 kilométeres körzetében is lehetősége van közösségi munka végzésére, ha ezt a szándékát írásban, szülője aláírásával jelzi az iskola felé, hiszen a munka csak akkor számolható el, ha az iskola előzetesen együttműködési megállapodást kötött a fogadó szervezettel. Fogadó szervezet lehet: helyi, nemzetiségi önkormányzat (idős személyek ellátása, gondozása, helyi közfeladatok ellátása, szociálisan rászorult személyek segítése, gyermekek kísérésének segítése), költségvetési szerv, civil szervezetek, egyházi jogi személy, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, közoktatási, felsőoktatási, muzeális, nyilvános könyvtár, levéltár, közművelődési intézmény.
A befogadó intézmény kötelezettségei kiterjednek a biztonságos munkavégzésre, a szükséges pihenőidő biztosítására, a tanuló ismereteinek, tapasztalatainak gazdagítására és a kiskorú önkéntes felügyeletére. Az önkéntes nem felel a károkozásért, ha a figyelemfelhívási kötelezettségének eleget tett. A tanulóknak a fogadó intézmény mentort biztosít, aki felkészíti őket a tevékenységre, valamint annak befejeztével az iskola által megbízott koordináló pedagógussal a szolgálatra reflektáló záró foglalkozást tart. A felkészítés és a záró foglalkozás – max. 5-5 órás időtartamban – az 50 órába beleszámít.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő, melybe az utazás nem számítható bele. Egy alkalommal minimum egy, maximum 3 órás tevékenység végezhető a törvényben meghatározott pihenőidő biztosításával (minimum 14 óra). A 16. életévét be nem töltött önkéntes tevékenységre fordítható ideje nem haladhatja meg tanítási szünet alatt a napi 3, heti 12 órát, heti 1 nap pihenéssel, tanítási időben a heti 6 órát, tanítási napon a napi 2 órát, tanítási napon kívül a napi 3 órát. A 16. életévet betöltött, de 18. életévét be nem töltött önkéntes tevékenységre fordítható ideje nem haladhatja meg a napi 4 és fél órát, a heti 18 órát.

A közösségi szolgálat dokumentálása és a tevékenység megszervezése az iskolában

– A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 9-11. évfolyamon írja elő és szervezi meg a közösségi szolgálatot. Ettől indokolt esetben a szülő írásbeli kérésére lehet eltérni. A 9. évfolyam végére minimum 5, a 10. évfolyam végére minimum 30, a 11. évfolyam végére minimum 45 órát teljesíteni kell a közösségi szolgálat keretein belül végzett tevékenységekkel, de legkésőbb az érettségi időpontjáig a teljes óraszámot el kell érnie.
– Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem szerepel az 50 órás közösségi szolgálat igazolása, a tanuló számára nem adható ki az érettségi bizonyítvány.
– A tanulók a 9. évfolyam megkezdésekor tájékoztatást kapnak a választható lehetőségekről, s az intézmény biztosítja számukra az önkéntes választást. A szülők tájékoztatása a 9. évfolyam első szülői értekezletén történik.
– A tanulók szülő által aláírt jelentkezési lapon fejezik ki szándékukat. A szülőnek írásban kell jeleznie az iskola felé, hogy gyermeke mikor tud eleget tenni kötelezettségének.
– Az egyes tevékenységi területek a szülő/tanuló írásbeli kérelmére megváltoztathatóak.
– Ha a tanuló lakhelye és az iskola székhelye nem azonos, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló eldöntse, hol látja el a feladatot, ami 30 km-es körzeten belül szervezhető.
– A szolgálat szombat, vasárnap és iskolai szünetekben is megszervezhető.
– A tanuló naprakészen vezeti a közösségi szolgálati naplót. Hangfelvételt, fényképet és film is készíthet.
– A tanuló a szolgálat elvégzéséről szóló dokumentumot, igazolásokat addig megőrzi, míg nappali iskolarendszerű oktatásban részesülhet, illetve érettségi vizsgát tehet.
– A nevelőtestület az éves munkatervben rögzíti a feladatokat és felelősöket.
– Az intézményvezető kijelöli a program megvalósulásáért felelős pedagógust. A koordinálás a nevelési igazgatóhelyettes feladata, de a személyenkénti adminisztrációt az osztályfőnökök végzik.
– Az osztályfőnökök a teljesített órák számát havonta regisztrálják a naplóban, majd év végén az összesítik és a teljesítés tényét és a közösségi munkával végzett órák számát beírják a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatába.
– Újabb fogadó szervezetek bevonására a szülők írásbeli kérelme alapján van lehetőség.
– A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói az intézményekkel kötött együttműködési megállapodások keretén belül közösségi szolgálatot végezhetnek az alábbi intézményekben:

Partner szervezet neveTevékenységi területekmegyeváros / településutca, házszámir.szám
Polgármesteri Hivatal BodrogkeresztúrhagyományőrzésBAZBodrogkeresztúrKossuth út 85.3916
Polgármesteri Hivatal Tiszaladányszociális és jótékonyságiBAZTiszaladányKossuth L. út 53.3929
Tokaji Borbarátnők Társaságakultúra/művészetBAZMádRákóczi út 59.3909
Tokaji Közös Önkormányzati Hivatalszociális és jótékonyságiBAZTokajRákóczi út 54.3910
Szerencsi Óvoda és BölcsődeoktatásBAZSzerencsRákóczi út 128.3900
„Aranyévek” Szociális Gondozási Központszociális és jótékonyságiSZSZBRakamazArany J. út 108.4465
Fogyatékosok Nappali Intézményeszociális és jótékonyságiBAZBekecsBéke út 8. 3903
Felső-Hegyközi Óvoda, Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda - BölcsődeoktatásBAZHollóházaPetőfi u. 8.3999
Timári Napköziotthonos ÓvodaoktatásBAZTimárLehel út 17.4466
Állatbarát Alapítvány Állatotthonakörnyezet és természetvédelemSZSZBNyíregyházaCsatorna út 2.4400
„Őszi Napfény” Idősek Otthona szociális és jótékonyságiBAZAbaújszántóPetőfi u. 18.3881
Abaújszántói Földtulajdonosok Vadászati Jogközösségekörnyezet és természetvédelemBAZAbaújszántóBéke út 61.3881
Abaújszántói Napköziotthonos Óvoda és BölcsődeoktatásBAZAbaújszántóJázsai tér 10.3881
Alsóberecki Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZAlsóbereckiKossuth Lajos utca 29.3985
II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási IntézményoktatásBAZTokajBajcsy-Zsilinszky Endre u. 7-9.3910
Önálló Napköziotthonos ÓvodaoktatásBAZTiszalúcGyöngyvirág út 1. 3565
B-A-Z megyei Önkormányzat Ápoló Gondozó Otthona
Tokaji Fogyatékosok Otthona
szociális és jótékonyságiBAZTokajTáncsics Mihály út 2. 3910
Balsa Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiSZSZBBalsaSzabolcs vezér u. 25.4468
Meseház Óvoda BalsaoktatásSZSZBBalsaSzabolcsvezér u. 31.4468
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Bagolyvár Közösségi Szolgáltató Házszociális és jótékonyságiBAZCigándFő út 40.3973
Bokréta Alapfokú Művészeti IskolaoktatásBAZSátoraljaújhelyÁrpád út 10.3980
Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálatszociális és jótékonyságiBAZTokajRákóczi út 35.3910
Csillag Közi Központi Társulási ÓvodaoktatásSZSZBKisvárdaCsillag köz 2.4600
Csobaji Református Egyházközségszociális és jótékonyságiBAZCsobajSzéchenyi út 2. 3927
Dombi Sámuel Kistérségi Egészségközpont (Tokaji Egészségfejl. Központ néven szerződés)egészségügyiBAZTokajBodrogkeresztúri út 46.3910
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsöde oktatásBAZEncsGagarin út 1.3860
"Erdőbényéért" Közalapítványszociális és jótékonyságiBAZErdőbényeKossuth út 31.3932
Erdőhorváti Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZErdőhorvátiKassai út 98.3935
Fehérbot SportegyesületsportSZSZBNyíregyházaDózsa Gy. Út 10.4400
Felsőberecki Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZFelsőbereckiKossuth L. út 59.3985
Felsőberecki Polgármesteri Hivatalszociális és jótékonyságiBAZFelsőbereckiKossuth L. út 59.3985
Gávavencsellői Polgárőr EgyesületbűnmegelőzésSZSZBGávavencsellőPetőfi út 1. 4472
szociális és jótékonyságiSZSZBGávavencsellőTisza út 103.4471
Rakovszky Sámuel Általános és Művészeti IskolaoktatásSZSZBGávavencsellőPetőfi út 1. 4472
Gávavencsellő, Polgármesteri Hivatalszociális és jótékonyságiSZSZBGávavencsellőPetőfi út 1. 4472
Gávavencsellői Önkéntes Tűzoltói EgyesületkatasztrófavédelemSZSZBGávavencsellőPetőfi út 1. 4472
Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium könyvtáraoktatásBAZTokajBajcsy-Zsilinszky Endre u. 18-20.3910
Háromhuta Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZHáromhutaRákóczi út 18.3936
Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Szociális Otthonaszociális és jótékonyságiBAZHejceBéke tér 1.3892
Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- BölcsődeoktatásBAZSátoraljaújhelyDózsa György utca 24.3980
Ibrányi RendőrörsbűnmegelőzésSZSZBIbránySzegfű út 39.4484
Időskorúak Otthonaszociális és jótékonyságiBAZTokajBodrogkeresztúri út 52.3910
Jósavárosi Polgárőr EgyesületbűnmegelőzésSZSZBNyíregyháza - JósavárosUngvár sétány 25. fsz/1.4400
Csillag Közi Központi Társulási ÓvodaoktatásSZSZBKisvárdaCsillag köz 2.4600
Kistérségi Szociális Szolgálat Kisvárdaszociális és jótékonyságiSZSZBKisvárdaSzent László út 54.4600
Kisvárdai Tűzoltó ParancsnokságkatasztrófavédelemSZSZBKisvárdaMátyás Király út 109.4600
Korlát Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZKorlátKossuth út 36.3886
Polgármesteri Hivatal, Kótajszociális és jótékonyságiSZSZBKótajSzent I. út 13.4482
Hegyközi Általános Iskola Kovácsvágási II. Rákóczi Ferenc TagintézményeoktatásBAZKovácsvágásFő út 31.3992
Kulturális és Konferencia Központkultúra/művészetBAZTokajSerház út 55.3910
Legyesbényei Általános IskolaoktatásBAZLegyesbényeDózsa György út 9.3904
Legyesbényei Napköziotthonos ÓvodaoktatásBAZLegyesbényeRákóczi út 45.3904
Szállást Biztosító Idősek Klubjaszociális és jótékonyságiBAZMádJózsef Attila út 33.3909
Mádi Napköziotthonos Óvoda és BölcsődeoktatásBAZMádBercsényi út 4. 3909
Mádi Polgármesteri Hivatalszociális és jótékonyságiBAZMádRákóczi út 50.3909
Mádi Református Egyházközségszociális és jótékonyságiBAZMádTáncsics út 52.3909
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tokaji Otthonaszociális és jótékonyságiBAZTokajBocskai út 37.3910
Monoki Polgármesteri Hivatalszociális és jótékonyságiBAZMonokKossuth Lajos utca 2.3905
Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola Könyvtáraszociális és jótékonyságiSZSZBNagykállóKossuth út 8.4320
Napsugár ÓvodaoktatásBAZSzerencsSzéchenyi út 47.3900
Novajidrányi Napköziotthonos ÓvodaoktatásBAZNovajidrányKossuth út 89.3872
Állatbarát Alapítvány Állatotthonakörnyezet és természetvédelemSZSZBNyíregyházaCsatorna út 2.4400
Nyírmeggyes-Tiborszállás ÁMK "Nyitnikék" ÓvodaoktatásSZSZBNyírmeggyesRákóczi út 33.4722
Nyír-Tel-Szol Nonprofit Kft. Könyvtárakultúra/művészetSZSZBNyírtelekIskola u. 2.4463
Oestrich-Winkel Tokaj Baráti Társaság Egyesületszociális és jótékonyságiBAZTokaj Bajcsy-Zsilinszky u. 18-20.3910
Városi ÓvodaoktatásBAZTokajGróf Apponyi Albert út 13.3910
Prügy Községi Szociális Szolgáltató Központszociális és jótékonyságiBAZPrügyPetőfi út 39.3925
Mesevár ÓvodaoktatásSZSZBRakamazBocskai út 76.4465
Zukor Adolph Művelődési Házkultúra/művészetSZSZBRicseVörösmarty út 1/A.3974
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodaoktatásBAZSajószentpéterHarica út 3.3770
Zrínyi Ilona Városi KönyvtároktatásBAZSárospatak Eötvös út 6.3950
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központkultúra/művészetBAZSátoraljaújhelyTáncsics tér 3.3980
Sátoraljaújhelyi Hivatásos Önkormányzati TűzoltóságkatasztrófavédelemBAZSátoraljaújhelyPataki út 2.3980
Semjéni Polgármesteri Hivatalszociális és jótékonyságiBAZSemjénPetőfi Sándor út 2.3974
Nyíregyháza Sóstó Parkfürdőszabadidő, hobbiSZSZBNyíregyháza - SóstófürdőBerenát út 1-3.4431
Szabolcs Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiSZSZBSzabolcsPetőfi út 6.4467
Szabolcs – Szatmár - Bereg megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságkatasztrófavédelemSZSZBNyíregyházaErdő sor 5.4400
„Kék Ibolya” ÓvodaoktatásBAZTaktabájAlkotmány út 39.3926
Szivárvány Napköziotthonos ÓvodaoktatásBAZTaktaharkányMegyaszói út 1.3922
Taktakenéz Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZTaktakenézBéke út 9.3924
Tarcal Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZTarcalFő út 61.3915
Tarcal FCsportBAZTarcalFő út 61.3915
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, TarcaloktatásBAZTarcalÁrpád út 8.3915
Tibolddaróc Polgármesteri Hivatalszociális és jótékonyságiBAZTibolddarócSzéchenyi út 1.3423
Tiszabercel Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiSZSZBTiszabercelFő út 40.4474
Önálló Napköziotthonos ÓvodaoktatásBAZTiszalúcGyöngyvirág út 1. 3565
Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulás Térségi Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Tiszanagyfalui Telephelyeszociális és jótékonyságiSZSZBTiszanagyfaluKossuth út 80.4463
Tiszanagyfalu Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiSZSZBTiszanagyfaluKossuth út 43.4463
Hamvas Béla Városi Könyvtárkultúra/művészetBAZTiszaújvárosSzéchenyi út 37.3580
Tokaji Református Egyházközségszociális és jótékonyságiBAZTokajKossuth tér 9.3910
Polgárőr Egyesület TolcsvabűnmegelőzésBAZTolcsvaKossuth út 32.3934
Napközi Otthonos ÓvodaoktatásBAZTolcsvaKossuth L. út 64.3934
Tokaji Természetvédelmi Egyesületkörnyezet és természetvédelemBAZTokajKlapka út 47.3910
Tokaji Önkéntes Tűzoltó EgyesületkatasztrófavédelemBAZTokajTarcali út 46.3910
Vajdácska Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZVajdácskaFő utca 8.3961
Vámosújfalui ÓvodaoktatásBAZVámosKossuth út 42.3941
Vámosújfalu Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZVámosújfaluCsécsi Nagy Pál út 8.3941
Zempléni Általános Iskola és Óvoda Vámosújfalui TagiskolájaoktatásBAZVámosújfaluCsécsi Nagy Pál út 12.3941
Németi Ferenc Városi Könyvtárkultúra/művészetBAZTokajBajcsy-Zsilinszky út 9.3910
Viss Községi Könyvtárkultúra/művészetBAZVissKolozsvári út 22.3956
Legyesbényei Általános IskolaoktatásBAZLegyesbényeDózsa Gy. Út 9.3904
Gávavencsellő, Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Központszociális és jótékonyságiSZSZBGávavencsellőToldi út 43.4472
Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtárkultúra/művészetSZSZBIbrányHősök tere 2-4.4484
Polgármesteri Hivatal, Monokszociális és jótékonyságiBAZMonokKossuth út 2.3905
Szegilong Önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZSzegilongDózsa György u. 74.3918
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Szerencsi Hivatásos TűzoltóparancsnokságkatasztrófavédelemBAZSzerencsRákóczi Ferenc út 119.3900
Állatbarát Alapítvány Állatotthonakörnyezet és természetvédelemSZSZBNyíregyházaCsatorna út 2.4400
Komlóskai Görögkatolikus Paróchiaszociális és jótékonyságiBAZKomlóska
Polgármesteri Hivatal, Kótajszociális és jótékonyságiSZSZBKótajSzent I. út 13.4482
Mérai ÓvodaoktatásBAZMéraVasút út 14.3871
Tiszaeszlári Református Egyházközségszociális és jótékonyságiSZSZBTiszaeszlárArany János út 6.4464
Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos BölcsődeoktatásSZSZBTiszalökKossuth út 63.4450
Napközi Otthonos Óvoda, VizsolyoktatásBAZVizsolySzent János út 66.3888
Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Napkori Intézményegységeszociális és jótékonyságiSZSZBNapkorKállói út 58.4552
Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-BölcsődeoktatásBAZAbaújszántóJázsay tér 10.3881
Nemzeti Művelődési Intézetkultúra/művészetPestBudapestCorvin tér 8.1011
Zempléni Zenit Alapítványegyéb:BAZTokajBodrog part 5.3910
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZRátkaSzéchenyi tér 1. 3908
Rátkai Német Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános IskolaoktatásBAZRátkaIskola tér 2.3908
Mezőzombor Köszség Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZMezőzomborÁrpád u. 11.3931
Tiszaeszlári Általános IskolaoktatásBAZTiszaeszlárArany János utca 32/A4464
Taktaharkányi Nagyközségi Könyvtárkultúra/művészetBAZTaktaharkányVörösmarty u. 8. 3922
Községi Önkormányzat Alsógagyszociális és jótékonyságiBAZAlsógagyRákóczi út 18.3837
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárkultúra/művészetBAZSátoraljaújhelyDózsa Gy. u. 8. 3980
Abaújkér Községi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárkultúra/művészetBAZAbaújkérRákóczi u. 26.3882
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és BölcsődeoktatásSZSZBNyírtelekIskola utca 2.4461
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatszociális és jótékonyságiBAZTokajRákóczi út 35.3910
Kovácsvágás Községi Önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZKovácsvágásFő utca 79.3992
Tiszanagyfalui Református Egyházközségszociális és jótékonyságiBAZTiszanagyfaluSzabadság u. 23.4463
Szögliget Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZSzögligetKossuth Lajos utca 57.3762
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZTaktaharkányGépállomás u. 4. 3922
Timár Polgárőr EgyesületbűnmegelőzésSZSZBTimárSzabadság út 100.4466
Új Erő Vadásztársaságkörnyezet és természetvédelemSZSZBNyírtelekHonvéd u. 5. 4461
Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központszociális és jótékonyságiBAZInáncsRákóczi út 7. 3851
Tiszapalkonyai Széchenyi István Általános IskolaoktatásBAZTiszapalkonyaHősök tere 10.3587
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulásszociális és jótékonyságiBAZSzerencsRákóczi út 89.3900
Vámosújfalu Polgárőr EgyesületbűnmegelőzésBAZVámosújfaluCsécsi Nagy Pál 8.3941
Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtárkultúra/művészetBAZNyékládházaKossuth u. 56.3433
Abaújszántó Város Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZAbaújszántóBéke út 51.3881
Sárospatak Város RendelőintézeteegészségügyiBAZSárospatak Comenius u. 20. 3950
Tiszaberceli Református Egyházközségszociális és jótékonyságiSZSZBTiszabercelKossuth u. 50.4474
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi KirendeltségkatasztrófavédelemBAZTiszaújvárosTűzoltó út 1.3581
Tállyai Zempléni Árpád Óvoda és Általános Művelődési KözpontoktatásBAZTállyaLavotta út 5.3907
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Tiszaújvárosi Hivatásos TűzoltóparancsnokságkatasztrófavédelemBAZTiszaújvárosTűzoltó út 1.3581
Taktaszadai Móra Ferenc Általános IskolaoktatásBAZTaktaszadaKossuth u. 64.3921
Szakoly Községi PolgárőrségbűnmegelőzésSZSZBSzakolyRákóczi u. 10.4234
Legyesbénye Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZLegyesbényeRákóczi u. 82.3904
Tarcali Diáksport EgyesületsportBAZTarcalÁrpád u. 1.3915
Nyíregyháza- Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikkus Egyház Joób Olivér Gondozó és Rehabilitációs Szeretetintézményszociális és jótékonyságiSZSZBNyíregyházaBojtár u. 38.4400
Tokaji Múzeumkultúra/művészetBAZTokajBethlen Gábor utca 7. 3910
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi KirendeltségkatasztrófavédelemBAZKazincbarcikaSzent Flórián tér 4.3700
Ózdi Hivatásos Tűzoltó ParancsnokságkatasztrófavédelemBAZÓzdVasvár u. 84.3600
Sz-Sz-B Megyei Katvéd.Ig. Kisvárdai Kat.véd. KirendeltségkatasztrófavédelemSZSZBKisvárdaMátyás Király út 109.4600
Ózd és Térsége Polgárőr EgyesületkatasztrófavédelemBAZÓzdSzabolcs köz 2.3600
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Virág úti TagintézményeoktatásBAZÓzdVirág u. 27.3600
Tiszalök Város Önkormányzata Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központjaszociális és jótékonyságiSZSZBTiszalökKossuth u. 79.4450
Sárospataki Gondozási Központszociális és jótékonyságiSárospatak Rákóczi u. 32.3950
Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj -Zemplén Megyei Szervezeteszociális és jótékonyságiBAZMiskolcGyői Kapu 123.3531
Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központszociális és jótékonyságiBAZPálházaDózsa Gy u.33.3994
Cormoran Sporthorgász és Természetvédő Egyesületszabadidő, hobbiSZSZBRakamazSzent István u. 174.4465
Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola, Művészeti Iskola és SzakiskolaoktatásSZSZBRakamazAdy Endre u. 63.4465
Őszi Napfény Idősek Otthonaszociális és jótékonyságiBAZAbaújszántóPetőfi u. 18.3881
Bekecsi ÁMKkultúra/művészetBAZBekecs3903
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata, Faluházkultúra/művészetSZSZBSzabolcsveresmartKossuth u. 80-82.4496
Jamdance Közhasznú Nonprofit Kft. , TOKAJ FESZTIVÁLKATLANkultúra/művészetBAZBudapestSzent István krt. 4FE/6.1137
Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Tiszaberceli Bessenyei György TagintézményeoktatásSZSZBTiszabercelFő u. 19.4474
Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért Közhasznú Alapítványszabadidő, hobbiSZSZBTiszaújvárosDeák F. tér 10. 4/2.3580
Tornyospálcai Mesekert ÓvodaoktatásSZSZBTornyospálcaAdy köz 1.4642
Bekecs Község Önkormányzataegyéb:BAZBekecsHonvéd u. 54.3903
BAZ megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat -Ricsei Pszichiátriai Betegek Otthonaszociális és jótékonyságiBAZMiskolcKároly u. 2.3530
Hajlika Népi Hagyományörző ÓvodaoktatásSZSZBÉrpatakDózsa gy u. 6.4245
Prügyi Mesevár Napköziotthonos ÓvodaoktatásBAZPrügyPetőfi u. 39-3925
Újbástya Közéleti és Kulturális EgyesületBAZSárospatak Erdélyi J. u. 5/a.3950
Tiszabercel Község ÖnkörmányzataönkormányzatSZSZBTiszabercelFő u. 40-4474
Tokaj Sonoma Egyesületkultúra/művészetBAZTokajRákóczi u. 54.3900
Gávavencsellői Csicsergő ÓvodaoktatásSZSZBGávavencsellőHősök tere 1.4471
Filadelfia Evangélikus Egyházközségszociális és jótékonyságiSZSZBNyírtelekTokaji u. 52.4461
Mátészlkai Idősekért Közalapítványszociális és jótékonyságiSZSZBMátészalkaMóricz Zs. U. 73.4700
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Üzemeltetésében lévő Miskolci Állatkert és Kultúrparkegyéb:BAZMiskolcGyőri kapu 48-503531
Mándoki Térségi Szociális Központszociális és jótékonyságiSZSZBMándokPetőfi u. 23.4644
B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
oktatásBAZMiskolcSelyemrét u. 1.3527
Tiszaladányi Református Egyházközségszociális és jótékonyságiBAZTiszaladányKossuth u. 30.
Csobaj Község Önkormányzataegyéb:BAZCsobajRákóczi u. 1.3927
Kisvárdai RendőrkapitányságbűnmegelőzésSZSZBKisvárdaSomogyi Rezső u. 5-7.4600
Újtikos Polgárőr EgyesületbűnmegelőzésHajdú-BiharÚjtikosJózsef A. u. 16.4096
Beszterec Község ÖnkormányzataönkormányzatSZSZBBeszterecKossuth u. 42.4488
Zempléni LánglovagokBAZTolcsvaJókai Mór u. 1.3934
Nyírtelki Általános IskolaoktatásSZSZBNyírtelekIskola u. 2.4461
Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületeszociális és jótékonyságiSZSZBNyíregyházaIstván u. 3. II/209-210.4400
Sárospataki Carolina Óvoda és BölcsődeoktatásBAZSárospatak Zrínyi u. 40.3950
Dögei Tanköteles Korú Gyermekekért Közalapítványszociális és jótékonyságiSZSZBDögeOsváth tér 6.4495
Szent István Karitász Alapítványszociális és jótékonyságiSZSZBRakamazSzent István út 18.4465
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárkultúra/művészetSZSZBNyíregyházaSzabadság tér 2.4400
Kapocs Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatszociális és jótékonyságiBAZMezőzomborRákóczi út 38.3931
Libabőr Népművészeti Egyesületkultúra/művészetBAZGolopFő út 88.3906
BAZ.MKI, Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi KirendeltségkatasztrófavédelemBAZTiszaújvárosTűzoltó út 1.3581
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárkultúra/művészetSZSZBPolgárBarankovics tér 6.4090
Hejce Község ÖnkormányzataönkormányzatBAZHejceFő út 5.3892
Községi Művelődési Ház Mádkultúra/művészetBAZMádRákóczi út 26.3909
Tolcsvai Egységes Óvoda-BölcsődeoktatásBAZTolcsvaKossuth u. 64.3934
Tiszaújvárosi Triatlon KlubsportBAZTiszaújvárosTeleki Blanka út 6.3580
Örömhírvétel Görögkatolikus ÓvodaoktatásBAZSárospatak József A. u. 31.3950
Vissi Községi Könyvtárkultúra/művészetBAZVissKolozsvári u. 22.3956
Vissi Polgárőr EgyesületbűnmegelőzésBAZVissKolozsvári u. 28.3956
Sátoraljaújhely Erzsébet Kórházszociális és jótékonyságiBAZSátoraljaújhelyMártírok útja 9.3980
Bogáncs Kutya- és Kisállatotthonkörnyezet és természetvédelemKEMEsztergomCsapási dűlő 0362/1. hrsz.2500
Hegyközi Tündérvarázs Óvoda Hollóházi TagóvodájaoktatásBAZHollóházaPetőfi út 8.3999
Szent Anna Szeretetotthonszociális és jótékonyságiBAZSátoraljaújhelyPataki u. 21.3980
Baskó Község ÖnkormányzataönkormányzatBAZBaskóFő út 43.3881
Abaújszántói Gondozási Központszociális és jótékonyságiBAZAbaújszántóPetőfi út 16.3881
Extreme Trail HungarysportSZSZBNyíregyházaIstván u. 58. Fsz/2.4400
Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános IskolaoktatásBAZTaktaharkányVörösmarty u. 8. 3922
Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola és ÓvodaoktatásBAZGöncruszkaFő u. 106.3894
Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtárkultúra/művészetSZSZBRakamazSzent I. u. 174.4465
Jármi Református Egyházközségszociális és jótékonyságiSZSZBJármiKossuth u.4337
Sporthorgász EgyesületsportBAZTiszalúcSzéchenyi u. 2.3565
BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Encsi Hivatásos TűzoltóparancsnokságkatasztrófavédelemBAZEncsSzent Flórián út 1.3860
BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Miskolci Katasztrófavédelmi KirendeltségkatasztrófavédelemBAZMiskolcDózsa György út 15.3525
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Miskolci Hivatásos TűzoltóparancsnokságkatasztrófavédelemBAZMiskolcDózsa György út 15.3525
BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Encsi Katasztrófavédelmi KirendeltségkatasztrófavédelemBAZEncsSzent Flórián út 1.3860
Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgálati Egyesületszociális és jótékonyságiSZSZBNyírtelekPuskin u. 43/G.4461
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságkatasztrófavédelemBAZSátoraljaújhelyPataki út 2.3980
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtárkultúra/művészetBAZSzerencsHuszárvár u. 11.3900
Cigándi Tündérkert Óvoda és BölcsődeoktatásBAZCigándIskola u. 10.3973
Tiszaeszlári Görög Katolikus EgyházközségoktatásSZSZBTiszaeszlárRákóczi út 113.4464
Kenézlői Általános IskolaoktatásBAZKenézlőKárpát út 1-3.3955
Eperjeske Polgárőr EgyesületbűnmegelőzésSZSZBEperjeskeBéke út 12.4646
Szabolcsveresmart Község ÖnkormányzataönkormányzatSZSZBSzabolcsveresmartKossuth út 80.4496
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség Jókai Idősek Klubjaszociális és jótékonyságiSZSZBNyíregyházaBessenyei tér 6.4400
Balsai Polgárőr EgyesületbűnmegelőzésSZSZBBalsaSzabolcsvezér u. 32.4468
Tarcal Bor és Kultúra Egyesületkultúra/művészetBAZTarcalKönyves Kálmán utca 62.3915
Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft.kultúra/művészetSZSZBZáhonyBaross G. út 11.4625
Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesületkultúra/művészetSZSZBKisvárdaToldi Miklós út 29.4600
Szentjánosbogár Közhasznú EgyesületPestBudapestHoránszky u. 20.1085
Erdőbényei Nap-Szrva ÓvodaoktatásBAZErdőbényeMátyás király u. 16.3532
Tokaji Szabadidő SportegyesületsportBAZTokajNémeti F. u. 14.3910
Novajidrányi Csicsergő ÓvodaoktatásBAZNovajidrányKossuth u. 89.3872
Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és AMIoktatásBAZAbaújszántó
Dámóc Község ÖnkormányzatönkormányzatBAZDámócFő u. 129.3978
Gesztus Szociális Szolgáltató Központszociális és jótékonyságiSZSZBZáhonySzéchenyi út 16.4625
Ózdi Hivatalos Tűzoltó ParancsnokságkatasztrófavédelemBAZÓzdVasvár u. 84.3600
Tokaji Alapfokú Művészeti IskolaoktatásBAZTokajBajcsy-Zs. U. 7-9.3910
Prügyi Móricz Zsigmond Általános IskolaoktatásBAZPrügyKinizsi P. u. 2.3925
Újfehértó Mályváskert Polgárőr EgyesületbűnmegelőzésBAZÚjfehértóDebreceni út 204.4244
Ibrányi Polgárőr EgyesületbűnmegelőzésSZSZBIbránySzabolcs út 50.4484
Interped Kft.egészségügyiBAZEncsBajcsy Zs. Út 26.3860
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményegyéb: bölcsődei ellátásSZSZBNyíregyházaTokaji u. 3.4400
Önkormányzati Tűzoltóság ÚjfehértókatasztrófavédelemSZSZBÚjfehértóBéke tér. 14.4244
Free DanceoktatásSZSZBCsengersimaKodály köz 2.4743
Mándoki Polgármesteri HivatalönkormányzatSZSZBMándokAdy E. u. 1.4644
Buj Község ÖnkormányzataönkormányzatSZSZBBujRákóczi u. 1 4483
B.T.K.T. Szociális Szolgáltató Központszociális és jótékonyságiBAZCigándJózsef A. u. 3.3973
Révleányvár Község ÖnkormányzataönkormányzatBAZRévleányvárFő u. 40.3976
Tiszafalvi Viktor E.V.egyéb:SZSZBTiszanagyfaluSzabadság út 69.4463
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási IntézményekegészségügyiSZSZBMátészalkaSzalkai l. út 2/a.4700
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Encsi Hivatásos TűzoltóparancsnokságkatasztrófavédelemBAZEncsSzent Flórián út 1.3860
Kazincbarcikai Összevont ÓvodákoktatásBAZKazincbarcikaCsokonai út 1.3700
Bodrogkeresztúri Polgárőr EgyesületbűnmegelőzésBAZBodrogkeresztúrKossuth u. 85.3916
Ifjúsági Centrum Encsencs Egyesületszabadidő, hobbiSZSZBEncsencsFő út 31.4374
Kazincbarcikai Pollack M. Ált. Isk. Árpád Fejedelem TagiskolaoktatásBAZKazincbarcikaÁrpád Fej. tér 7/A3700
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Sátoraljaújhelyi Hivatásos TűzoltóparancsnokságkatasztrófavédelemBAZSátoraljaújhelyPataki út 2.3980
Körömi IV. Béla Általános IskolaoktatásBAZKörömKossuth utca 44.3577
Bodrogkeresztúr Jövőjéért Egyesületkulturális sokszínűségBAZBodrogkeresztúrKossuth u. 106.3916
Zsurk Község ÖnkormányzataönkormányzatSZSZBZsurkDózsa Gy. Út 1.4627