Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat szerződés minta 2017-es.

Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy tanulóink olyan programok megvalósításában vesznek részt, mellyel mások segítségére, szolgálatára lehetnek. Folyamatosan szerveztünk eddig is gyűjtőprogramokat rászorulók és szociális intézmények számára, patronáltunk határon túli magyar gyermekintézményeket, s többek között részt vettünk magyarországi jótékonysági akciókban. Mindig is törekedtünk tanulóink szociális érzékenységének fejlesztésére; önmagukért és másokért felelősséget vállaló állampolgárok nevelésére, hiszen az önkéntes tevékenység hosszú távon hozzájárul a társadalmi szolidaritás és együttműködés erősödéséhez. Az iskolai hagyományainkra alapozva a diákok önkéntes és jótékonysági tevékenységeit a 2012-2013-as tanévtől kezdődően szervezett és rendszeres közösségi szolgálat keretein belül folytatják.

Magyarország Kormánya a 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti köznevelési törvénnyel bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az érettségi kiállításának előfeltételeként teljesítendő tevékenységet. A közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni, tehát a tanulóknak tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezni. A törvény értelmében felmenő rendszerben minden középiskolásnak 3 év alatt (a 9-11. évfolyamon) – lehetőleg arányosan elosztva – 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesítenie ahhoz, hogy érettségi bizonyítványt kaphasson. Ez a kitétel először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében alkalmazandó. SNI tanulók szakértői bizottság állásfoglalása és javaslata alapján mentesíthetőek.

A közösségi szolgálat célja a diákok személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztése, felelősségérzésük erősítése, csapatmunkára való felkészítésük. Emellett segíti a másság elfogadását, a tudatos tervezés-szervezés és önértékelés megvalósítását.
A tanulók a szolgálati tevékenység helyét érdeklődési körüknek megfelelően önállóan megválaszthatják.
A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős
területen folytatható tevékenység.
Az alábbiakban megnevezett tokaji székhelyű vagy telephelyű fogadó intézményekkel az iskola együttműködési szerződést köt. Amennyiben a tanuló lakóhelye nem egyezik meg az iskola székhelyével, a lakóhely 30 kilométeres körzetében is lehetősége van közösségi munka végzésére, ha ezt a szándékát írásban, szülője aláírásával jelzi az iskola felé, hiszen a munka csak akkor számolható el, ha az iskola előzetesen együttműködési megállapodást kötött a fogadó szervezettel. Fogadó szervezet lehet: helyi, nemzetiségi önkormányzat (idős személyek ellátása, gondozása, helyi közfeladatok ellátása, szociálisan rászorult személyek segítése, gyermekek kísérésének segítése), költségvetési szerv, civil szervezetek, egyházi jogi személy, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, közoktatási, felsőoktatási, muzeális, nyilvános könyvtár, levéltár, közművelődési intézmény.
A befogadó intézmény kötelezettségei kiterjednek a biztonságos munkavégzésre, a szükséges pihenőidő biztosítására, a tanuló ismereteinek, tapasztalatainak gazdagítására és a kiskorú önkéntes felügyeletére. Az önkéntes nem felel a károkozásért, ha a figyelemfelhívási kötelezettségének eleget tett. A tanulóknak a fogadó intézmény mentort biztosít, aki felkészíti őket a tevékenységre, valamint annak befejeztével az iskola által megbízott koordináló pedagógussal a szolgálatra reflektáló záró foglalkozást tart. A felkészítés és a záró foglalkozás – max. 5-5 órás időtartamban – az 50 órába beleszámít.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő, melybe az utazás nem számítható bele. Egy alkalommal minimum egy, maximum 3 órás tevékenység végezhető a törvényben meghatározott pihenőidő biztosításával (minimum 14 óra). A 16. életévét be nem töltött önkéntes tevékenységre fordítható ideje nem haladhatja meg tanítási szünet alatt a napi 3, heti 12 órát, heti 1 nap pihenéssel, tanítási időben a heti 6 órát, tanítási napon a napi 2 órát, tanítási napon kívül a napi 3 órát. A 16. életévet betöltött, de 18. életévét be nem töltött önkéntes tevékenységre fordítható ideje nem haladhatja meg a napi 4 és fél órát, a heti 18 órát.

A közösségi szolgálat dokumentálása és a tevékenység megszervezése az iskolában

– A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 9-11. évfolyamon írja elő és szervezi meg a közösségi szolgálatot. Ettől indokolt esetben a szülő írásbeli kérésére lehet eltérni. A 9. évfolyam végére minimum 5, a 10. évfolyam végére minimum 30, a 11. évfolyam végére minimum 45 órát teljesíteni kell a közösségi szolgálat keretein belül végzett tevékenységekkel, de legkésőbb az érettségi időpontjáig a teljes óraszámot el kell érnie.
– Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem szerepel az 50 órás közösségi szolgálat igazolása, a tanuló számára nem adható ki az érettségi bizonyítvány.
– A tanulók a 9. évfolyam megkezdésekor tájékoztatást kapnak a választható lehetőségekről, s az intézmény biztosítja számukra az önkéntes választást. A szülők tájékoztatása a 9. évfolyam első szülői értekezletén történik.
– A tanulók szülő által aláírt jelentkezési lapon fejezik ki szándékukat. A szülőnek írásban kell jeleznie az iskola felé, hogy gyermeke mikor tud eleget tenni kötelezettségének.
– Az egyes tevékenységi területek a szülő/tanuló írásbeli kérelmére megváltoztathatóak.
– Ha a tanuló lakhelye és az iskola székhelye nem azonos, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló eldöntse, hol látja el a feladatot, ami 30 km-es körzeten belül szervezhető.
– A szolgálat szombat, vasárnap és iskolai szünetekben is megszervezhető.
– A tanuló naprakészen vezeti a közösségi szolgálati naplót. Hangfelvételt, fényképet és film is készíthet.
– A tanuló a szolgálat elvégzéséről szóló dokumentumot, igazolásokat addig megőrzi, míg nappali iskolarendszerű oktatásban részesülhet, illetve érettségi vizsgát tehet.
– A nevelőtestület az éves munkatervben rögzíti a feladatokat és felelősöket.
– Az intézményvezető kijelöli a program megvalósulásáért felelős pedagógust. A koordinálás a nevelési igazgatóhelyettes feladata, de a személyenkénti adminisztrációt az osztályfőnökök végzik.
– Az osztályfőnökök a teljesített órák számát havonta regisztrálják a naplóban, majd év végén az összesítik és a teljesítés tényét és a közösségi munkával végzett órák számát beírják a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatába.
– Újabb fogadó szervezetek bevonására a szülők írásbeli kérelme alapján van lehetőség.
– A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói az intézményekkel kötött együttműködési megállapodások keretén belül közösségi szolgálatot végezhetnek az alábbi intézményekben:

Partner szervezet neveTevékenységi területekmegyeváros / településutca, házszámir.szám
"Erdőbényéért" Közalapítványszociális és jótékonyságiBAZErdőbényeKossuth út 31.3932
„Aranyévek” Szociális Gondozási Központszociális és jótékonyságiSZSZBRakamazArany J. út 108.4465
„Kék Ibolya” ÓvodaoktatásBAZTaktabájAlkotmány út 39.3926
„Őszi Napfény” Idősek Otthona szociális és jótékonyságiBAZAbaújszántóPetőfi u. 18.3881
A Művelődés Háza és Könyvtárakultúra/művészetBAZSárospatak Eötvös út 6.3950
Abaújszántói Földtulajdonosok Vadászati Jogközösségekörnyezet és természetvédelemBAZAbaújszántóBéke út 61.3881
Abaújszántói Napköziotthonos Óvoda és BölcsődeoktatásBAZAbaújszántóJázsai tér 10.3881
Állatbarát Alapítvány Állatotthonakörnyezet és természetvédelemSZSZBNyíregyházaCsatorna út 2.4400
Alsóberecki Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZAlsóbereckiKossuth Lajos utca 29.3985
Anóka Eszter Városi Könyvtár, Nagyhalászkultúra/művészetSZSZBNagyhalászArany János utca 60.4485
Balsa Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiSZSZBBalsaSzabolcs vezér u. 25.4468
Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványkörnyezet és természetvédelemBAZMiskolcPark u. 8. 3529
B-A-Z megyei Önkormányzat Ápoló Gondozó Otthona
Tokaji Fogyatékosok Otthona
szociális és jótékonyságiBAZTokajTáncsics Mihály út 2. 3910
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Bagolyvár Közösségi Szolgáltató Házszociális és jótékonyságiBAZCigándFő út 40.3973
Bokréta Alapfokú Művészeti IskolaoktatásBAZSátoraljaújhelyÁrpád út 10.3980
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi Katasztófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos TűzoltóparancsnokságkatasztrófavédelemBAZSátoraljaújhelyPataki út 2.3980
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Encsi Katasztrófavédelmi KirendeltségkatasztrófavédelemBAZEncsSzent Flórián út 1.3860
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Szerencsi Hivatásos TűzoltóparancsnokságkatasztrófavédelemBAZSzerencsRákóczi Ferenc út 119.3900
Búzavirág Alapítványszabadidő, hobbiBAZVámosújfaluKossuth u. 42/a.3941
Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálatszociális és jótékonyságiBAZTokajRákóczi út 35.3910
Csillag Közi Központi Társulási ÓvodaoktatásSZSZBKisvárdaCsillag köz 2.4600
Csobaji Református Egyházközségszociális és jótékonyságiBAZCsobajSzéchenyi út 2. 3927
Dombi Sámuel Kistérségi EgészségközpontegészségügyiBAZTokajBodrogkeresztúri út 46.3910
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsöde oktatásBAZEncsGagarin út 1.3860
Erdőhorváti Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZErdőhorvátiKassai út 98.3935
Fehérbot SportegyesületsportSZSZBNyíregyházaDózsa Gy. Út 10.4400
Felsőberecki Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZFelsőbereckiKossuth L. út 59.3985
Felsőberecki Polgármesteri Hivatalszociális és jótékonyságiBAZFelsőbereckiKossuth L. út 59.3985
Felső-Hegyközi Óvoda, Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda - BölcsődeoktatásBAZHollóházaPetőfi u. 8.3999
Felső-Hegyközi Óvoda, Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda - BölcsődeoktatásBAZHollóházaPetőfi Sándor út 8.3999
Fogyatékosok Nappali Intézményeszociális és jótékonyságiBAZBekecsBéke út 8. 3903
Gávavencsellő, Polgármesteri Hivatalszociális és jótékonyságiSZSZBGávavencsellőPetőfi út 1. 4472
Gávavencsellő, Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Központszociális és jótékonyságiSZSZBGávavencsellőToldi út 43.4472
Gávavencsellői Önkéntes Tűzoltói EgyesületkatasztrófavédelemSZSZBGávavencsellőPetőfi út 1. 4472
Gávavencsellői Polgárőr EgyesületbűnmegelőzésSZSZBGávavencsellőPetőfi út 1. 4472
Hamvas Béla Városi Könyvtárkultúra/művészetBAZTiszaújvárosSzéchenyi út 37.3580
Háromhuta Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZHáromhutaRákóczi út 18.3936
Hegyközi Általános Iskola Kovácsvágási II. Rákóczi Ferenc TagintézményeoktatásBAZKovácsvágásFő út 31.3992
Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- BölcsődeoktatásBAZSátoraljaújhelyDózsa György utca 24.3980
Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtárkultúra/művészetSZSZBIbrányHősök tere 2-4.4484
Ibrányi RendőrörsbűnmegelőzésSZSZBIbránySzegfű út 39.4484
Időskorúak Otthonaszociális és jótékonyságiBAZTokajBodrogkeresztúri út 52.3910
II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási IntézményoktatásBAZTokajBajcsy-Zsilinszky Endre u. 7-9.3910
Jósavárosi Polgárőr EgyesületbűnmegelőzésSZSZBNyíregyháza - JósavárosUngvár sétány 25. fsz/1.4400
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, TarcaloktatásBAZTarcalÁrpád út 8.3915
Kistérségi Szociális Szolgálat Kisvárdaszociális és jótékonyságiSZSZBKisvárdaSzent László út 54.4600
Kisvárdai Tűzoltó ParancsnokságkatasztrófavédelemSZSZBKisvárdaMátyás Király út 109.4600
Komlóskai Görögkatolikus Paróchiaszociális és jótékonyságiBAZKomlóska
Korlát Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZKorlátKossuth út 36.3886
Kossuth Emlékházkultúra/művészetBAZMonokKossuth utca 183905
Községi Önkormányzat Füzérradványszociális és jótékonyságiBAZFüzérradványTáncsics M. u. 11.3993
Kulturális és Konferencia Központkultúra/művészetBAZTokajSerház út 55.3910
Legyesbényei Általános IskolaoktatásBAZLegyesbényeDózsa Gy. Út 9.3904
Legyesbényei Napköziotthonos ÓvodaoktatásBAZLegyesbényeRákóczi út 45.3904
Mádi Napköziotthonos Óvoda és BölcsődeoktatásBAZMádBercsényi út 4. 3909
Mádi Polgármesteri Hivatalszociális és jótékonyságiBAZMádRákóczi út 50.3909
Mádi Református Egyházközségszociális és jótékonyságiBAZMádTáncsics út 52.3909
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tokaji Otthonaszociális és jótékonyságiBAZTokajÓvár út 52.3910
Magyar Ökumenikus Segélyszervezetszociális és jótékonyságiPestBudapestTomaj utca 4.1116
Magyar Veterán Autó Egyesületszabadidő, hobbiBAZBekecsBéke u. 58.3903
Mérai ÓvodaoktatásBAZMéraVasút út 14.3871
Meseház Óvoda BalsaoktatásSZSZBBalsaRákóczi út 49.4468
Mesevár ÓvodaoktatásSZSZBRakamazBocskai út 76.4465
Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központszociális és jótékonyságiSZSZBNagyhalászArany János út 100.4485
Monoki Polgármesteri Hivatalszociális és jótékonyságiBAZMonokKossuth Lajos utca 2.3905
Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola Könyvtáraszociális és jótékonyságiSZSZBNagykállóKossuth út 8.4320
Napközi Otthonos ÓvodaoktatásBAZTolcsvaKossuth L. út 64.3934
Napközi Otthonos Óvoda, VizsolyoktatásBAZVizsolySzent János út 66.3888
Napsugár ÓvodaoktatásBAZSzerencsSzéchenyi út 47.3900
Németi Ferenc Városi Könyvtárkultúra/művészetBAZTokajBajcsy-Zsilinszky út 9.3910
Novajidrányi Napköziotthonos ÓvodaoktatásBAZNovajidrányKossuth út 89.3872
Nyíregyháza Sóstó Parkfürdőszabadidő, hobbiSZSZBNyíregyháza - SóstófürdőBerenát út 1-3.4431
Nyírmeggyes-Tiborszállás ÁMK "Nyitnikék" ÓvodaoktatásSZSZBNyírmeggyesRákóczi út 33.4722
Nyír-Tel-Szol Nonprofit Kft. Könyvtárakultúra/művészetSZSZBNyírtelekIskola u. 2.4463
Oestrich-Winkel Tokaj Baráti Társaság Egyesületszociális és jótékonyságiBAZTokaj Bajcsy-Zsilinszky u. 18-20.3910
Olaszliszka Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZOlaszliszkaSzent István út 5.3933
Önálló Napköziotthonos ÓvodaoktatásBAZTiszalúcGyöngyvirág út 1. 3565
Pálházai Közös Önkormányzati Hivatalszociális és jótékonyságiBAZPálházaDózsa Gy. u. 151.3994
Polgármesteri Hivatal BodrogkeresztúrhagyományőrzésBAZBodrogkeresztúrKossuth út 85.3916
Polgármesteri Hivatal Tiszaladányszociális és jótékonyságiBAZTiszaladányKossuth L. út 53.3929
Polgármesteri Hivatal, Kótajszociális és jótékonyságiSZSZBKótajSzent I. út 13.4482
Polgármesteri Hivatal, Monokszociális és jótékonyságiBAZMonokKossuth út 2.3905
Polgárőr Egyesület TolcsvabűnmegelőzésBAZTolcsvaKossuth út 32.3934
Prügy Községi Szociális Szolgáltató Központszociális és jótékonyságiBAZPrügyPetőfi út 39.3925
Rakovszky Sámuel Általános és Művészeti IskolaoktatásSZSZBGávavencsellőPetőfi út 1. 4472
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZRátkaSzéchenyi tér 1.3908
Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Szociális Otthonaszociális és jótékonyságiBAZHejceBéke tér 1.3892
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodaoktatásBAZSajószentpéterHarica út 3.3770
Sátoraljaújhelyi Hivatásos Önkormányzati TűzoltóságkatasztrófavédelemBAZSátoraljaújhelyPataki út 2.3980
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központkultúra/művészetBAZSátoraljaújhelyTáncsics tér 3.3980
Semjéni Polgármesteri Hivatalszociális és jótékonyságiBAZSemjénPetőfi Sándor út 2.3974
Szabolcs – Szatmár - Bereg megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságkatasztrófavédelemSZSZBNyíregyházaErdő sor 5.4400
Szabolcs Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiSZSZBSzabolcsPetőfi út 6.4467
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi KirendeltségkatasztrófavédelemSZSZBKisvárdaMátyás Király út 109.4600
Szabolcsveresmarti Görögkatolikus Egyházközség, Szent Jobb Házi Segítségnyújtó Szolgálategyéb:SZSZBSzabolcsveresmartKossuth u. 18.4496
Szállást Biztosító Idősek Klubjaszociális és jótékonyságiBAZMádJózsef Attila út 33.3909
Szegi Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZSzegiAlkotmány u. 35/a3918
Szegilong Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZSzegilongDózsa György utca 74.3918
Szegilong Önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZSzegilongDózsa György u. 74.3918
Szerencsi Óvoda és BölcsődeoktatásBAZSzerencsRákóczi út 128.3900
Szivárvány Napköziotthonos ÓvodaoktatásBAZTaktaharkányMegyaszói út 1.3922
Taktakenéz Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZTaktakenézBéke út 9.3924
Tarcal FCsportBAZTarcalFő út 61.3915
Tarcal Közös Önkormányzati Hivatalszociális és jótékonyságiBAZTarcalFő út 61.3915
Tarcal Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZTarcalFő út 61.3915
Tibolddaróc Polgármesteri Hivatalszociális és jótékonyságiBAZTibolddarócSzéchenyi út 1.3423
Timári Napköziotthonos ÓvodaoktatásBAZTimárLehel út 17.4466
Tiszabercel Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiSZSZBTiszabercelFő út 40.4474
Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulás Térségi Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Tiszanagyfalui Telephelyeszociális és jótékonyságiSZSZBTiszanagyfaluKossuth út 80.4463
Tiszaeszlári Általános IskolaoktatásSZSZBTiszaeszlárArany János út 32/A.4464
Tiszaeszlári Református Egyházközségszociális és jótékonyságiSZSZBTiszaeszlárArany János út 6.4464
Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos BölcsődeoktatásSZSZBTiszalökKossuth út 63.4450
Tiszalúci Diáksport EgyesületsportBAZTiszalúcHársfa u. 13.3565
Tiszanagyfalu Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiSZSZBTiszanagyfaluKossuth út 43.4463
Tiszanagyfalui ÓvodaoktatásBAZTiszanagyfaluKossuth út 60.4463
Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatszociális és jótékonyságiSZSZBTiszavasváriVasvári P. u. 874440
Tokaji Borbarátnők Társaságakultúra/művészetBAZMádRákóczi út 59.3909
Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium könyvtáraoktatásBAZTokajBajcsy-Zsilinszky Endre u. 18-20.3910
Tokaji Közös Önkormányzati Hivatalszociális és jótékonyságiBAZTokajRákóczi út 54.3910
Tokaji Önkéntes Tűzoltó EgyesületkatasztrófavédelemBAZTokajTarcali út 46.3910
Tokaji Református Egyházközségszociális és jótékonyságiBAZTokajKossuth tér 9.3910
Tokaji Természetvédelmi Egyesületkörnyezet és természetvédelemBAZTokajKlapka út 47.3910
Vajdácska Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZVajdácskaFő utca 8.3961
Vámosújfalu Község Önkormányzataszociális és jótékonyságiBAZVámosújfaluCsécsi Nagy Pál út 8.3941
Vámosújfalui ÓvodaoktatásBAZVámosKossuth út 42.3941
Városi ÓvodaoktatásBAZTokajGróf Apponyi Albert út 13.3910
Viss Községi Könyvtárkultúra/művészetBAZVissKolozsvári út 22.3956
Zempléni Általános Iskola és Óvoda Vámosújfalui TagiskolájaoktatásBAZVámosújfaluCsécsi Nagy Pál út 12.3941
Zöld ÓvodaoktatásPestGödöllőBatthyányi L. u. 34-36.2100
Zrínyi Ilona Városi KönyvtároktatásBAZSárospatak Eötvös út 6.3950
Zukor Adolph Művelődési Házkultúra/művészetSZSZBRicseVörösmarty út 1/A.3974