Központi írásbeli

A vizsga időpontja:
magyar nyelv: 2019.01.19. 10:00 óra
matematika: 2019.01.19. 11:00 óra

A vizsga helyszíne: Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium
3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. u. 18-20.

Pótló írásbeli vizsga: 2019. január 24. (csütörtök) 14:00 óra (csak indokolt esetben, orvosi igazolással!)

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

– Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

– Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

  •  A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.
  • A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.
  • A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat.
  • Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.
  • Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.
  • A középiskola a jelentkező központi írásbeli vizsgából származó felvételi teljesítményét az Értékelő lapon állapítja meg.
  • A javított feladatlapokba betekinteni, az értékelőlapot átvenni csak a tanulónak és szüleinek van joga. A tanuló az eredményének ismeretében vesz részt a felvételi eljárásban.

A megtekintés helyszíne: az iskola igazgatóhelyettesi irodája

A megtekintés időpontja: 2019.01.25. 8:00 – 16:00 óráig

  • A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola honapján (tfg.hu) 2019. január 25-én tájékoztatja a vizsgázókat.

Az eredmény a tanuló azonosító száma és születési időpontja alapján megtekinthető.

  • A vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja 01.25-én 8:00-16:00-ig (akik ezen a napon nem tudják átvenni az az értékelő lapokat, azok részére postai úton az általános iskolájába küldjük meg!)

Bővebb információ:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/KIFIR_kiadvany_20181029.pdf

Iskolai felvételi vizsga: 2019.02.22. 08:00 óra (Jelentkezőket kérjük, hozzák magukkal ellenőrző könyvüket!) Nem küldünk értesítést a felvételi vizsga időpontjáról, ezért kérjük a jelentkezőket, hogy a vizsga napján 15 perccel korábban megjelenni szíveskedjenek!

Felvételi előkészítők:

2019.02.08., 2019.02.15., 14:00 – 16:00-ig – idegen nyelv, biológia, matematika, pedagógia, informatika, fizikai alkalmasság.

Hozzászólások lezárva.