ECL nyelvvizsga központ

ECL VIZSGARENDSZER

Általános bevezetés

Iskolánk 2005-ben vette fel a kapcsolatot a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárságával, az ECL nemzetközi nyelvvizsgarendszer európai központjával kérve az akkreditációt, azaz intézményünk hivatalos nyelvvizsgahellyé nyilvánítását. A tokaji ECL vizsgahely maximálisan megfelel az Európa Unió követelményeinek, a szigorú személyi és tárgyi feltételeknek.

Az ECL nyelvvizsga államilag elismert, az Unió országaiban elfogadott nyelvvizsga-bizonyítványt ad.

Részei:

Írásbeli: Olvasott szövegértés
  Levélírás
Szóbeli: Kommunikáció
  Hallott szövegértés

A szóbelit alkotó hallott szöveg értése és a szóbeli kommunikáció, valamint az írásbelit adó olvasott szöveg értése és írásbeli kommunikáció mérése során készségenként maximum 25-25 pontot szerezhet a vizsgázó. Az egy vizsgarészhez tartozó két készség átlagának kell elérnie a maximális pontszám minimum 60%-át (50 pontból 30-at), de részenként legalább 40%-ot. Azaz, ha például a szóbeli vizsgarész során a hallott szöveg megértésekor a vizsgázó 50%-ot ér el, akkor egy esetleges 70%-osra teljesített szóbeli kommunikációval kompenzálhat, és így sikeres lesz a vizsgája.

Általános vizsgaidőpontok: február, április, június, október, december

Vizsganyelvek: angol, német

Vizsgaszintek: német nyelv (A2), alap (B1), közép (B2), felső (C1).

A vizsgahely vezetője: Molnárné Tóth Erika

A vizsgahely koordinátorai: Kónya-Botrágyi Mária, Négyesiné Fenyvesi Magdolna

Vizsgáztatók:

angol nyelv: Bogdán József, Derecskeiné Nagy Mária, Derecskei Sándor, Erdősné Hornyák Zsuzsanna, Májer Jánosné Arday Otilia, Négyesiné Fenyvesi Magdolna, Szegedi Mária

német nyelv: Csáki Gabriella, Dobrosi Ágnes, Kónya-Botrágyi Mária, Patakiné Litva Boglárka Judit.

Az ECL nyelvvizsgarendszer aktuális vizsgadíjai

A vizsgadíj összegét a Titkárság euróban, az Országos ECL Nyelvvizsga Központ a nemzeti valutában állapítja meg.

A vizsgadíj befizetése vizsgahelyenként eltérő, ezért kérjük, hogy a befizetéssel kapcsolatban közvetlenül azzal a vizsgahellyel vegyék fel a kapcsolatot, ahol vizsgázni szeretnének. A jelentkezésük csak a fizetési igazolás elküldésével válik érvényessé, melynek a kiválasztott vizsgahelyre a jelentkezési határidőig be kell érkeznie. Rózsaszín csekken történő befizetést vizsgahelyünk nem fogad el.

 

Szóbeli

Írásbeli

Komplex

Akkreditált nyelv ([német nyelv A2], B1, B2, C1 szint)

15 000 Ft

15 000 Ft

25 000 Ft

Az ECL nyelvvizsga részei

Szóbeli vizsga

Szóbeli kommunikáció  (kb. 20 perc)

A jelöltek kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáznak. Az irányított beszélgetés és a hozzá társított önálló témakifejtés feladatának számát a vizsgázók egyike húzza.

Bemutatkozás – nem kerül értékelésre

Irányított beszélgetés

  • A vizsgázó által húzott számhoz tartozó téma alapján a vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést, és a vizsgázókhoz intézett kérdésekkel segíti a két vizsgázó közötti beszélgetést.
  • A vizsgarész célja, hogy a két vizsgázó között beszélgetés alakuljon ki az adott témáról. Fontos, hogy a vizsgázók tudjanak kérdéseket feltenni egymásnak, képesek legyenek reagálni a vizsgázótárs által elmondottakra, merjenek kommentálni, ellentmondani, ha véleményük eltér társuk véleményétől.

Önálló témakifejtés képmontázs alapján

  • Az egyes témák kifejtéséhez 4-5 képből álló képmontázs áll rendelkezésre. Szükség esetén a vizsgáztató kérdésekkel segíti a vizsgázókat.
  • A vizsgarész célja, hogy a vizsgázók önállóan, logikusan felépített gondolatmenet alapján, minél kisebb vizsgáztatói segítséggel tudják kifejteni gondolataikat.
  • A vizsgarésznek nem az a célja, hogy a vizsgázó a képmontázs egyes képeit részletesen leírja. Ehelyett arra kell törekedni, hogy a képmontázs által sugallt témáról beszéljen a vizsgázó.

Az értékelő és a vizsgáztató külön-külön értékeli a vizsgázók teljesítményét.

  • a tesztminták helyére ezt a címet kellene írni:

http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/

Írásbeli vizsga

1. Írásbeli kommunikáció
(ld. tesztminták – http://inyt.pte.hu/teszt.html)

A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell irányítási szempontok szerint írnia. Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és változatossága) 0-5 pont
Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

2. Olvasott szöveg értése
(ld. tesztminták – http://inyt.pte.hu/teszt.html )

A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.

Jelentkezés a nyelvvizsgára

A 2016. FEBRUÁRI VIZSGAIDŐSZAKTÓL AZ ECL NYELVVIZSGA BEFIZETÉSI MÓDJA MEGVÁLTOZIK!
A vizsga díját kétféle módon kell befizetni.
A pécsi nyelvvizsgaközpontot megillető összeget utalással,és az alábbi információkat kell majd feltüntetni:

Számlatulajdonos számlaszáma: 10024003-00282716-00000000
Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
Közlemény: 150057 + vizsgázó neve

A nyelvvizsgahelyet megillető összeget utalással az alábbi számlaszámra kell befizetni.
Számlatulajdonos számlaszáma: 10027006-00335436-00000000
Számlatulajdonos neve: Szerencsi Szakképzési Centrum
Közlemény: 043105 ECL + vizsgázó neve

Vizsga típusa Vizsgaközpontot megillető díjtétel Vizsgahelyet megillető díjtétel
B1, B2, C1 szinten a komplex vizsga 17500 Ft 7500 Ft
A2 szinten a komplex vizsga 12600 Ft 5400 Ft
B1, B2, C1 szinten az írásbeli (fogalmazás+olvasott szövegértés), illetve szóbeli (hallásértés+bizottság előtt letett szóbeli) vizsgarész 11000 Ft 4000 Ft
A2 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész 7700 Ft 3300 Ft

Az utalásról kérjük elküldeni a banki átutalást igazoló papírt, míg a készpénzes befizetést a kolléganő fogja igazolni bizonylattal.
KÉRJÜK MINDEN JÖVŐBELI VIZSGÁZÓNK FIGYELMÉT, MERT AZ OKTÓBERI VIZSGAIDŐSZAKRA A JELENTKEZÉSI IDŐSZAK NAGYON RÖVID LESZ.
INTERNETEN JELENTKEZŐ VIZSGÁZÓINK UGYANÍGY FIZESSÉK BE A VIZSGADÍJAT, NE UTALJÁK ÁT A TELJES ÖSSZEGET A PÉCSI KÖZPONTNAK!
Kérjük, ha bármilyen kérdésük van, vegyék fel a kapcsolatot a Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolával.

Telefon: 47/352-026
email: tfg@tfg.hu
Kónya-Botrágyi Mária
Négyesiné Fenyvesi Magdolna
ECL vizsgaszervezőkkel

A 2015/16-os tanév ECL vizsgaidőszakai és jelentkezési határidejei:
Október
október 2. – B1, C1 szint
október 3. – B2 szint
Jelentkezési határidő: szeptember 3. csütörtök !!!!!
December
december 4. – A2, B1, C1 szint
december 5. – B2 szint
Jelentkezési határidő: november 5. csütörtök
Február
február 5. – B1, C1 szint
február 6. – B2 szint
Jelentkezési határidő: január 11. hétfő
Április
április 8. – A2, B1, C1 szint
április 9. – B2 szint
Jelentkezési határidő: március 10. csütörtök
Június
június 10. – A2, B1, C1 szint
június 11. – B2 szint
Jelentkezési határidő: május 12. csütörtök

Az ECL nyelvvizsgára való jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány letölthető a honlapról, illetve beszerezhető intézményünkben. A honlapról közvetlenül is lehet vizsgára jelentkezni a vizsgadíj egyidejű átutalásával és a befizetés igazolásának intézményünkbe történő elektronikus vagy postai eljuttatásával.

Név-, lakcím, ill. bármilyen személyi adat megváltozása esetén, a vizsgázó köteles haladéktalanul írásban (elektronikus úton) értesíteni a vizsgahelyet, hogy az a változásokat az adatbázisba átvezethesse.

Az ECL honlapról közvetlenül is lehet vizsgára jelentkezni a vizsgadíj egyidejű átutalásával és a befizetés igazolásának a vizsgahelyre történő elektronikus vagy postai eljuttatásával.

A vizsgadíjat annál a vizsgahelynél kell befizetni, ahol a jelölt vizsgázni szándékozik. A befizetés történhet postai utalványon vagy átutalással. A befizetést igazoló csekkszelvényt vagy nyugtát csatolni kell a kitöltött jelentkezési laphoz.

Internetes jelentkezés esetében a vizsgadíjat át kell utalni, vagy csekken be kell fizetni a pécsi központ számlájára. Az átutalás igazolását, illetve a befizetési csekk eredeti igazoló szelvényét el kell küldeni a vizsgahelynek, hogy a jelentkezést érvényesítse. Az internetes jelentkezés csak a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat beérkezésével válik érvényessé. Akinek befizetési bizonylata a jelentkezési határidő lejártáig nem érkezik be, annak internetes jelentkezését a vizsgahely törli.

 A vizsgadíj visszatérítése

A befizetett vizsgadíj nem igényelhető vissza. A befizetett vizsgadíj ellenében a jelentkező jogosult vizsgázni, illetve vizsgáját (külön kérelemre, halasztási díj ellenében) a következő vizsgaidőszakra elhalasztani. Ez azokra a vizsgázókra is érvényes, akik az általuk választott vizsgaidőszakban a vizsgán nem jelentek meg, és a felajánlott vizsgahalasztási lehetőséggel nem éltek. Ilyen esetekben a vizsgadíj elvész, s egy újabb vizsgára csak a vizsgadíj megismételt befizetésével lehet jelentkezni.

Halasztott vizsga vizsgadíja semmilyen körülmények között – még részben sem – igényelhető vissza.

 Vizsgahalasztás

A vizsgázó akadályoztatása esetén egy alkalommal jogosult vizsgahalasztást kérni: vizsgáját – külön kérelemre, halasztási díj ellenében – a következő vizsgaidőszakra halaszthatja. Az egyszer már elhalasztott vizsga ismételten nem halasztható. A halasztási kérelem (nyomtatvány) letölthető a www.ecl.hu honlapról.