Közösségi szolgálat szerződés minta 2017-es.

Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy tanulóink olyan programok megvalósításában vesznek részt, mellyel mások segítségére, szolgálatára lehetnek. Folyamatosan szerveztünk eddig is gyűjtőprogramokat rászorulók és szociális intézmények számára, patronáltunk határon túli magyar gyermekintézményeket, s többek között részt vettünk magyarországi jótékonysági akciókban. Mindig is törekedtünk tanulóink szociális érzékenységének fejlesztésére; önmagukért és másokért felelősséget vállaló állampolgárok nevelésére, hiszen az önkéntes tevékenység hosszú távon hozzájárul a társadalmi szolidaritás és együttműködés erősödéséhez. Az iskolai hagyományainkra alapozva a diákok önkéntes és jótékonysági tevékenységeit a 2012-2013-as tanévtől kezdődően szervezett és rendszeres közösségi szolgálat keretein belül folytatják.

Magyarország Kormánya a 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti köznevelési törvénnyel bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az érettségi kiállításának előfeltételeként teljesítendő tevékenységet. A közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni, tehát a tanulóknak tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezni. A törvény értelmében felmenő rendszerben minden középiskolásnak 3 év alatt (a 9-11. évfolyamon) – lehetőleg arányosan elosztva – 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesítenie ahhoz, hogy érettségi bizonyítványt kaphasson. Ez a kitétel először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében alkalmazandó. SNI tanulók szakértői bizottság állásfoglalása és javaslata alapján mentesíthetőek.

A közösségi szolgálat célja a diákok személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztése, felelősségérzésük erősítése, csapatmunkára való felkészítésük. Emellett segíti a másság elfogadását, a tudatos tervezés-szervezés és önértékelés megvalósítását.
A tanulók a szolgálati tevékenység helyét érdeklődési körüknek megfelelően önállóan megválaszthatják.
A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős
területen folytatható tevékenység.
Az alábbiakban megnevezett tokaji székhelyű vagy telephelyű fogadó intézményekkel az iskola együttműködési szerződést köt. Amennyiben a tanuló lakóhelye nem egyezik meg az iskola székhelyével, a lakóhely 30 kilométeres körzetében is lehetősége van közösségi munka végzésére, ha ezt a szándékát írásban, szülője aláírásával jelzi az iskola felé, hiszen a munka csak akkor számolható el, ha az iskola előzetesen együttműködési megállapodást kötött a fogadó szervezettel. Fogadó szervezet lehet: helyi, nemzetiségi önkormányzat (idős személyek ellátása, gondozása, helyi közfeladatok ellátása, szociálisan rászorult személyek segítése, gyermekek kísérésének segítése), költségvetési szerv, civil szervezetek, egyházi jogi személy, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, közoktatási, felsőoktatási, muzeális, nyilvános könyvtár, levéltár, közművelődési intézmény.
A befogadó intézmény kötelezettségei kiterjednek a biztonságos munkavégzésre, a szükséges pihenőidő biztosítására, a tanuló ismereteinek, tapasztalatainak gazdagítására és a kiskorú önkéntes felügyeletére. Az önkéntes nem felel a károkozásért, ha a figyelemfelhívási kötelezettségének eleget tett. A tanulóknak a fogadó intézmény mentort biztosít, aki felkészíti őket a tevékenységre, valamint annak befejeztével az iskola által megbízott koordináló pedagógussal a szolgálatra reflektáló záró foglalkozást tart. A felkészítés és a záró foglalkozás – max. 5-5 órás időtartamban – az 50 órába beleszámít.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő, melybe az utazás nem számítható bele. Egy alkalommal minimum egy, maximum 3 órás tevékenység végezhető a törvényben meghatározott pihenőidő biztosításával (minimum 14 óra). A 16. életévét be nem töltött önkéntes tevékenységre fordítható ideje nem haladhatja meg tanítási szünet alatt a napi 3, heti 12 órát, heti 1 nap pihenéssel, tanítási időben a heti 6 órát, tanítási napon a napi 2 órát, tanítási napon kívül a napi 3 órát. A 16. életévet betöltött, de 18. életévét be nem töltött önkéntes tevékenységre fordítható ideje nem haladhatja meg a napi 4 és fél órát, a heti 18 órát.

A közösségi szolgálat dokumentálása és a tevékenység megszervezése az iskolában

– A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 9-11. évfolyamon írja elő és szervezi meg a közösségi szolgálatot. Ettől indokolt esetben a szülő írásbeli kérésére lehet eltérni. A 9. évfolyam végére minimum 5, a 10. évfolyam végére minimum 30, a 11. évfolyam végére minimum 45 órát teljesíteni kell a közösségi szolgálat keretein belül végzett tevékenységekkel, de legkésőbb az érettségi időpontjáig a teljes óraszámot el kell érnie.
– Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem szerepel az 50 órás közösségi szolgálat igazolása, a tanuló számára nem adható ki az érettségi bizonyítvány.
– A tanulók a 9. évfolyam megkezdésekor tájékoztatást kapnak a választható lehetőségekről, s az intézmény biztosítja számukra az önkéntes választást. A szülők tájékoztatása a 9. évfolyam első szülői értekezletén történik.
– A tanulók szülő által aláírt jelentkezési lapon fejezik ki szándékukat. A szülőnek írásban kell jeleznie az iskola felé, hogy gyermeke mikor tud eleget tenni kötelezettségének.
– Az egyes tevékenységi területek a szülő/tanuló írásbeli kérelmére megváltoztathatóak.
– Ha a tanuló lakhelye és az iskola székhelye nem azonos, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló eldöntse, hol látja el a feladatot, ami 30 km-es körzeten belül szervezhető.
– A szolgálat szombat, vasárnap és iskolai szünetekben is megszervezhető.
– A tanuló naprakészen vezeti a közösségi szolgálati naplót. Hangfelvételt, fényképet és film is készíthet.
– A tanuló a szolgálat elvégzéséről szóló dokumentumot, igazolásokat addig megőrzi, míg nappali iskolarendszerű oktatásban részesülhet, illetve érettségi vizsgát tehet.
– A nevelőtestület az éves munkatervben rögzíti a feladatokat és felelősöket.
– Az intézményvezető kijelöli a program megvalósulásáért felelős pedagógust. A koordinálás a nevelési igazgatóhelyettes feladata, de a személyenkénti adminisztrációt az osztályfőnökök végzik.
– Az osztályfőnökök a teljesített órák számát havonta regisztrálják a naplóban, majd év végén az összesítik és a teljesítés tényét és a közösségi munkával végzett órák számát beírják a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatába.
– Újabb fogadó szervezetek bevonására a szülők írásbeli kérelme alapján van lehetőség.
– A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói az intézményekkel kötött együttműködési megállapodások keretén belül közösségi szolgálatot végezhetnek az alábbi intézményekben:

Partner szervezet neveSzervet formájaTevékenységi területekmegyeváros / településutca, házszámir.szám
Polgármesteri Hivatal Bodrogkeresztúrhelyi önkormányzathagyományőrzésBAZBodrogkeresztúrKossuth út 85.3916
Polgármesteri Hivatal Tiszaladányhelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZTiszaladányKossuth L. út 53.3929
Tokaji Borbarátnők Társaságaegyesületkultúra/művészetBAZMádRákóczi út 59.3909
Tokaji Közös Önkormányzati Hivatalhelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZTokajRákóczi út 54.3910
Szerencsi Óvoda és Bölcsődeköltségvetési intézményoktatásBAZSzerencsRákóczi út 128.3900
„Aranyévek” Szociális Gondozási Központköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiSZSZBRakamazArany J. út 108.4465
Fogyatékosok Nappali Intézményealapítványszociális és jótékonyságiBAZBekecsBéke út 8. 3903
Felső-Hegyközi Óvoda, Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsődeköltségvetési intézményoktatásBAZHollóházaPetőfi u. 8.3999
Timári Napköziotthonos Óvodaköltségvetési intézményoktatásBAZTimárLehel út 17.4466
Állatbarát Alapítvány Állatotthonaalapítványkörnyezet és természetvédelemSZSZBNyíregyházaCsatorna út 2.4400
„Őszi Napfény” Idősek Otthona költségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZAbaújszántóPetőfi u. 18.3881
Abaújszántói Földtulajdonosok Vadászati Jogközösségeközalapítványkörnyezet és természetvédelemBAZAbaújszántóBéke út 61.3881
Abaújszántói Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődeköltségvetési intézményoktatásBAZAbaújszántóJázsai tér 10.3881
Alsóberecki Község Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZAlsóbereckiKossuth Lajos utca 29.3985
II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézményközoktatási intézményoktatásBAZTokajBajcsy-Zsilinszky Endre u. 7-9.3910
Önálló Napköziotthonos Óvodaköltségvetési intézményoktatásBAZTiszalúcGyöngyvirág út 1. 3565
B-A-Z megyei Önkormányzat Ápoló Gondozó Otthona
Tokaji Fogyatékosok Otthona
költségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZTokajTáncsics Mihály út 2. 3910
Balsa Község Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiSZSZBBalsaSzabolcs vezér u. 25.4468
Meseház Óvoda Balsaköltségvetési intézményoktatásSZSZBBalsaSzabolcsvezér u. 31.4468
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Bagolyvár Közösségi Szolgáltató Házköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZCigándFő út 40.3973
Bokréta Alapfokú Művészeti Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZSátoraljaújhelyÁrpád út 10.3980
Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálatköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZTokajRákóczi út 35.3910
Csillag Közi Központi Társulási Óvodaköltségvetési intézményoktatásSZSZBKisvárdaCsillag köz 2.4600
Csobaji Református Egyházközségegyházi jogi személyszociális és jótékonyságiBAZCsobajSzéchenyi út 2. 3927
Dombi Sámuel Kistérségi Egészségközpont (Tokaji Egészségfejl. Központ néven szerződés)egészségügyi szolgáltatóegészségügyiBAZTokajBodrogkeresztúri út 46.3910
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsöde költségvetési intézményoktatásBAZEncsGagarin út 1.3860
"Erdőbényéért" Közalapítványközalapítványszociális és jótékonyságiBAZErdőbényeKossuth út 31.3932
Erdőhorváti Község Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZErdőhorvátiKassai út 98.3935
Fehérbot SportegyesületegyesületsportSZSZBNyíregyházaDózsa Gy. Út 10.4400
Felsőberecki Község Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZFelsőbereckiKossuth L. út 59.3985
Felsőberecki Polgármesteri Hivatalhelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZFelsőbereckiKossuth L. út 59.3985
Gávavencsellői Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésSZSZBGávavencsellőPetőfi út 1. 4472
egyházi jogi személyszociális és jótékonyságiSZSZBGávavencsellőTisza út 103.4471
Rakovszky Sámuel Általános és Művészeti Iskolaközoktatási intézményoktatásSZSZBGávavencsellőPetőfi út 1. 4472
Gávavencsellő, Polgármesteri Hivatalhelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiSZSZBGávavencsellőPetőfi út 1. 4472
Gávavencsellői Önkéntes Tűzoltói EgyesületegyesületkatasztrófavédelemSZSZBGávavencsellőPetőfi út 1. 4472
Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium könyvtáraközoktatási intézményoktatásBAZTokajBajcsy-Zsilinszky Endre u. 18-20.3910
Háromhuta Község Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZHáromhutaRákóczi út 18.3936
Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Szociális Otthonaköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZHejceBéke tér 1.3892
Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsődeköltségvetési intézményoktatásBAZSátoraljaújhelyDózsa György utca 24.3980
Ibrányi Rendőrörsköltségvetési intézménybűnmegelőzésSZSZBIbránySzegfű út 39.4484
Időskorúak Otthonaköltségvetési szervszociális és jótékonyságiBAZTokajBodrogkeresztúri út 52.3910
Jósavárosi Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésSZSZBNyíregyháza - JósavárosUngvár sétány 25. fsz/1.4400
Csillag Közi Központi Társulási Óvodaköltségvetési intézményoktatásSZSZBKisvárdaCsillag köz 2.4600
Kistérségi Szociális Szolgálat Kisvárdaköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiSZSZBKisvárdaSzent László út 54.4600
Kisvárdai Tűzoltó Parancsnokságköltségvetési intézménykatasztrófavédelemSZSZBKisvárdaMátyás Király út 109.4600
Korlát Község Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZKorlátKossuth út 36.3886
Polgármesteri Hivatal, Kótajhelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiSZSZBKótajSzent I. út 13.4482
Hegyközi Általános Iskola Kovácsvágási II. Rákóczi Ferenc Tagintézményeközoktatási intézményoktatásBAZKovácsvágásFő út 31.3992
Kulturális és Konferencia Központköltségvetési intézménykultúra/művészetBAZTokajSerház út 55.3910
Legyesbényei Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZLegyesbényeDózsa György út 9.3904
Legyesbényei Napköziotthonos Óvodaköltségvetési intézményoktatásBAZLegyesbényeRákóczi út 45.3904
Szállást Biztosító Idősek Klubjaköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZMádJózsef Attila út 33.3909
Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődeköltségvetési intézményoktatásBAZMádBercsényi út 4. 3909
Mádi Polgármesteri Hivatalhelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZMádRákóczi út 50.3909
Mádi Református Egyházközségegyházi jogi személyszociális és jótékonyságiBAZMádTáncsics út 52.3909
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tokaji Otthonaköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZTokajBocskai út 37.3910
Monoki Polgármesteri Hivatalhelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZMonokKossuth Lajos utca 2.3905
Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola Könyvtáraközoktatási intézményszociális és jótékonyságiSZSZBNagykállóKossuth út 8.4320
Napsugár Óvodaköltségvetési intézményoktatásBAZSzerencsSzéchenyi út 47.3900
Novajidrányi Napköziotthonos Óvodaköltségvetési intézményoktatásBAZNovajidrányKossuth út 89.3872
Állatbarát Alapítvány Állatotthonaalapítványkörnyezet és természetvédelemSZSZBNyíregyházaCsatorna út 2.4400
Nyírmeggyes-Tiborszállás ÁMK "Nyitnikék" Óvodaköltségvetési intézményoktatásSZSZBNyírmeggyesRákóczi út 33.4722
Nyír-Tel-Szol Nonprofit Kft. Könyvtáranonprofit gazdasági társaságkultúra/művészetSZSZBNyírtelekIskola u. 2.4463
Oestrich-Winkel Tokaj Baráti Társaság Egyesületegyesületszociális és jótékonyságiBAZTokaj Bajcsy-Zsilinszky u. 18-20.3910
Városi Óvodaköltségvetési intézményoktatásBAZTokajGróf Apponyi Albert út 13.3910
Prügy Községi Szociális Szolgáltató Központszociális szövetkezetszociális és jótékonyságiBAZPrügyPetőfi út 39.3925
Mesevár Óvodaköltségvetési intézményoktatásSZSZBRakamazBocskai út 76.4465
Zukor Adolph Művelődési Házközművelődési intézménykultúra/művészetSZSZBRicseVörösmarty út 1/A.3974
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodaköltségvetési intézményoktatásBAZSajószentpéterHarica út 3.3770
Zrínyi Ilona Városi Könyvtárközoktatási intézményoktatásBAZSárospatak Eötvös út 6.3950
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központközművelődési intézménykultúra/művészetBAZSátoraljaújhelyTáncsics tér 3.3980
Sátoraljaújhelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZSátoraljaújhelyPataki út 2.3980
Semjéni Polgármesteri Hivatalhelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZSemjénPetőfi Sándor út 2.3974
Nyíregyháza Sóstó Parkfürdőköltségvetési intézményszabadidő, hobbiSZSZBNyíregyháza - SóstófürdőBerenát út 1-3.4431
Szabolcs Község Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiSZSZBSzabolcsPetőfi út 6.4467
Szabolcs – Szatmár - Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságköltségvetési intézménykatasztrófavédelemSZSZBNyíregyházaErdő sor 5.4400
„Kék Ibolya” Óvodaköltségvetési intézményoktatásBAZTaktabájAlkotmány út 39.3926
Szivárvány Napköziotthonos Óvodaköltségvetési intézményoktatásBAZTaktaharkányMegyaszói út 1.3922
Taktakenéz Község Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZTaktakenézBéke út 9.3924
Tarcal Község Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZTarcalFő út 61.3915
Tarcal FCegyesületsportBAZTarcalFő út 61.3915
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Tarcalköltségvetési intézményoktatásBAZTarcalÁrpád út 8.3915
Tibolddaróc Polgármesteri Hivatalhelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZTibolddarócSzéchenyi út 1.3423
Tiszabercel Község Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiSZSZBTiszabercelFő út 40.4474
Önálló Napköziotthonos Óvodaköltségvetési intézményoktatásBAZTiszalúcGyöngyvirág út 1. 3565
Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulás Térségi Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Tiszanagyfalui Telephelyeköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiSZSZBTiszanagyfaluKossuth út 80.4463
Tiszanagyfalu Község Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiSZSZBTiszanagyfaluKossuth út 43.4463
Hamvas Béla Városi Könyvtárközművelődési intézménykultúra/művészetBAZTiszaújvárosSzéchenyi út 37.3580
Tokaji Református Egyházközségegyházi jogi személyszociális és jótékonyságiBAZTokajKossuth tér 9.3910
Polgárőr Egyesület TolcsvaegyesületbűnmegelőzésBAZTolcsvaKossuth út 32.3934
Napközi Otthonos Óvodaköltségvetési intézményoktatásBAZTolcsvaKossuth L. út 64.3934
Tokaji Természetvédelmi Egyesületegyesületkörnyezet és természetvédelemBAZTokajKlapka út 47.3910
Tokaji Önkéntes Tűzoltó EgyesületegyesületkatasztrófavédelemBAZTokajTarcali út 46.3910
Vajdácska Község Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZVajdácskaFő utca 8.3961
Vámosújfalui Óvodaköltségvetési intézményoktatásBAZVámosKossuth út 42.3941
Vámosújfalu Község Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZVámosújfaluCsécsi Nagy Pál út 8.3941
Zempléni Általános Iskola és Óvoda Vámosújfalui Tagiskolájaközoktatási intézményoktatásBAZVámosújfaluCsécsi Nagy Pál út 12.3941
Németi Ferenc Városi Könyvtárközművelődési intézménykultúra/művészetBAZTokajBajcsy-Zsilinszky út 9.3910
Viss Községi Könyvtárközművelődési intézménykultúra/művészetBAZVissKolozsvári út 22.3956
Legyesbényei Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZLegyesbényeDózsa Gy. Út 9.3904
Gávavencsellő, Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Központhelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiSZSZBGávavencsellőToldi út 43.4472
Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtárközművelődési intézménykultúra/művészetSZSZBIbrányHősök tere 2-4.4484
Polgármesteri Hivatal, Monokhelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZMonokKossuth út 2.3905
Szegilong Önkormányzathelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZSzegilongDózsa György u. 74.3918
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Szerencsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZSzerencsRákóczi Ferenc út 119.3900
Állatbarát Alapítvány Állatotthonaalapítványkörnyezet és természetvédelemSZSZBNyíregyházaCsatorna út 2.4400
Komlóskai Görögkatolikus Paróchiaegyházi jogi személyszociális és jótékonyságiBAZKomlóska
Polgármesteri Hivatal, Kótajhelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiSZSZBKótajSzent I. út 13.4482
Mérai Óvodaköltségvetési intézményoktatásBAZMéraVasút út 14.3871
Tiszaeszlári Református Egyházközségegyházi jogi személyszociális és jótékonyságiSZSZBTiszaeszlárArany János út 6.4464
Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsődeköltségvetési intézményoktatásSZSZBTiszalökKossuth út 63.4450
Napközi Otthonos Óvoda, Vizsolyköltségvetési intézményoktatásBAZVizsolySzent János út 66.3888
Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Napkori Intézményegységecég / vállalat / gazdasági szervezetszociális és jótékonyságiSZSZBNapkorKállói út 58.4552
Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsődeközoktatási intézményoktatásBAZAbaújszántóJázsay tér 10.3881
Nemzeti Művelődési Intézetközművelődési intézménykultúra/művészetPestBudapestCorvin tér 8.1011
Zempléni Zenit Alapítványalapítványegyéb:BAZTokajBodrog part 5.3910
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzathelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZRátkaSzéchenyi tér 1. 3908
Rátkai Német Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZRátkaIskola tér 2.3908
Mezőzombor Köszség Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZMezőzomborÁrpád u. 11.3931
Tiszaeszlári Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZTiszaeszlárArany János utca 32/A4464
Taktaharkányi Nagyközségi Könyvtárközművelődési intézménykultúra/művészetBAZTaktaharkányVörösmarty u. 8. 3922
Községi Önkormányzat Alsógagyhelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZAlsógagyRákóczi út 18.3837
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárközművelődési intézménykultúra/művészetBAZSátoraljaújhelyDózsa Gy. u. 8. 3980
Abaújkér Községi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárközművelődési intézménykultúra/művészetBAZAbaújkérRákóczi u. 26.3882
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsődeközművelődési intézményoktatásSZSZBNyírtelekIskola utca 2.4461
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZTokajRákóczi út 35.3910
Kovácsvágás Községi Önkormányzathelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZKovácsvágásFő utca 79.3992
Tiszanagyfalui Református Egyházközségegyházi jogi személyszociális és jótékonyságiBAZTiszanagyfaluSzabadság u. 23.4463
Szögliget Község Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZSzögligetKossuth Lajos utca 57.3762
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZTaktaharkányGépállomás u. 4. 3922
Timár Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésSZSZBTimárSzabadság út 100.4466
Új Erő Vadásztársaságegyesületkörnyezet és természetvédelemSZSZBNyírtelekHonvéd u. 5. 4461
Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZInáncsRákóczi út 7. 3851
Tiszapalkonyai Széchenyi István Általános Iskolaközművelődési intézményoktatásBAZTiszapalkonyaHősök tere 10.3587
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulásköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZSzerencsRákóczi út 89.3900
Vámosújfalu Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésBAZVámosújfaluCsécsi Nagy Pál 8.3941
Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtárközművelődési intézménykultúra/művészetBAZNyékládházaKossuth u. 56.3433
Abaújszántó Város Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZAbaújszántóBéke út 51.3881
Sárospatak Város Rendelőintézeteegészségügyi szolgáltatóegészségügyiBAZSárospatak Comenius u. 20. 3950
Tiszaberceli Református Egyházközségegyházi jogi személyszociális és jótékonyságiSZSZBTiszabercelKossuth u. 50.4474
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZTiszaújvárosTűzoltó út 1.3581
Tállyai Zempléni Árpád Óvoda és Általános Művelődési Központközművelődési intézményoktatásBAZTállyaLavotta út 5.3907
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZTiszaújvárosTűzoltó út 1.3581
Taktaszadai Móra Ferenc Általános Iskolaközművelődési intézményoktatásBAZTaktaszadaKossuth u. 64.3921
Szakoly Községi PolgárőrségegyesületbűnmegelőzésSZSZBSzakolyRákóczi u. 10.4234
Legyesbénye Község Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiBAZLegyesbényeRákóczi u. 82.3904
Tarcali Diáksport EgyesületegyesületsportBAZTarcalÁrpád u. 1.3915
Nyíregyháza- Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikkus Egyház Joób Olivér Gondozó és Rehabilitációs Szeretetintézményegészségügyi szolgáltatószociális és jótékonyságiSZSZBNyíregyházaBojtár u. 38.4400
Tokaji Múzeumközművelődési intézménykultúra/művészetBAZTokajBethlen Gábor utca 7. 3910
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltségköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZKazincbarcikaSzent Flórián tér 4.3700
Ózdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZÓzdVasvár u. 84.3600
Sz-Sz-B Megyei Katvéd.Ig. Kisvárdai Kat.véd. Kirendeltségköltségvetési intézménykatasztrófavédelemSZSZBKisvárdaMátyás Király út 109.4600
Ózd és Térsége Polgárőr Egyesületköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZÓzdSzabolcs köz 2.3600
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Virág úti Tagintézményeköltségvetési intézményoktatásBAZÓzdVirág u. 27.3600
Tiszalök Város Önkormányzata Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központjaköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiSZSZBTiszalökKossuth u. 79.4450
Sárospataki Gondozási Központköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiSárospatak Rákóczi u. 32.3950
Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj -Zemplén Megyei Szervezeteköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZMiskolcGyői Kapu 123.3531
Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZPálházaDózsa Gy u.33.3994
Cormoran Sporthorgász és Természetvédő Egyesületegyesületszabadidő, hobbiSZSZBRakamazSzent István u. 174.4465
Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola, Művészeti Iskola és Szakiskolaközoktatási intézményoktatásSZSZBRakamazAdy Endre u. 63.4465
Őszi Napfény Idősek Otthonaegészségügyi szolgáltatószociális és jótékonyságiBAZAbaújszántóPetőfi u. 18.3881
Bekecsi ÁMKközművelődési intézménykultúra/művészetBAZBekecs3903
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata, Faluházközművelődési intézménykultúra/művészetSZSZBSzabolcsveresmartKossuth u. 80-82.4496
Jamdance Közhasznú Nonprofit Kft. , TOKAJ FESZTIVÁLKATLANközművelődési intézménykultúra/művészetBAZBudapestSzent István krt. 4FE/6.1137
Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Tiszaberceli Bessenyei György Tagintézményeközoktatási intézményoktatásSZSZBTiszabercelFő u. 19.4474
Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért Közhasznú Alapítványalapítványszabadidő, hobbiSZSZBTiszaújvárosDeák F. tér 10. 4/2.3580
Tornyospálcai Mesekert Óvodaközoktatási intézményoktatásSZSZBTornyospálcaAdy köz 1.4642
Bekecs Község Önkormányzataköltségvetési intézményegyéb:BAZBekecsHonvéd u. 54.3903
BAZ megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat -Ricsei Pszichiátriai Betegek Otthonaegészségügyi szolgáltatószociális és jótékonyságiBAZMiskolcKároly u. 2.3530
Hajlika Népi Hagyományörző Óvodaközoktatási intézményoktatásSZSZBÉrpatakDózsa gy u. 6.4245
Prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvodaközoktatási intézményoktatásBAZPrügyPetőfi u. 39-3925
Újbástya Közéleti és Kulturális EgyesületegyesületBAZSárospatak Erdélyi J. u. 5/a.3950
Tiszabercel Község Önkörmányzataköltségvetési intézményönkormányzatSZSZBTiszabercelFő u. 40-4474
Tokaj Sonoma Egyesületegyesületkultúra/művészetBAZTokajRákóczi u. 54.3900
Gávavencsellői Csicsergő Óvodaközoktatási intézményoktatásSZSZBGávavencsellőHősök tere 1.4471
Filadelfia Evangélikus Egyházközségegyházi jogi személyszociális és jótékonyságiSZSZBNyírtelekTokaji u. 52.4461
Mátészlkai Idősekért Közalapítványalapítványszociális és jótékonyságiSZSZBMátészalkaMóricz Zs. U. 73.4700
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Üzemeltetésében lévő Miskolci Állatkert és Kultúrparknonprofit gazdasági társaságegyéb:BAZMiskolcGyőri kapu 48-503531
Mándoki Térségi Szociális Központszociális szövetkezetszociális és jótékonyságiSZSZBMándokPetőfi u. 23.4644
B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
oktatásBAZMiskolcSelyemrét u. 1.3527
Tiszaladányi Református Egyházközségegyházi jogi személyszociális és jótékonyságiBAZTiszaladányKossuth u. 30.
Csobaj Község Önkormányzataköltségvetési intézményegyéb:BAZCsobajRákóczi u. 1.3927
Kisvárdai Rendőrkapitányságköltségvetési intézménybűnmegelőzésSZSZBKisvárdaSomogyi Rezső u. 5-7.4600
Újtikos Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésHajdú-BiharÚjtikosJózsef A. u. 16.4096
Beszterec Község Önkormányzataköltségvetési intézményönkormányzatSZSZBBeszterecKossuth u. 42.4488
Zempléni LánglovagokegyesületBAZTolcsvaJókai Mór u. 1.3934
Nyírtelki Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásSZSZBNyírtelekIskola u. 2.4461
Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületeegyesületszociális és jótékonyságiSZSZBNyíregyházaIstván u. 3. II/209-210.4400
Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsődeközoktatási intézményoktatásBAZSárospatak Zrínyi u. 40.3950
Dögei Tanköteles Korú Gyermekekért Közalapítványközalapítványszociális és jótékonyságiSZSZBDögeOsváth tér 6.4495
Szent István Karitász Alapítványalapítványszociális és jótékonyságiSZSZBRakamazSzent István út 18.4465
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárközművelődési intézménykultúra/művészetSZSZBNyíregyházaSzabadság tér 2.4400
Kapocs Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZMezőzomborRákóczi út 38.3931
Libabőr Népművészeti Egyesületegyesületkultúra/művészetBAZGolopFő út 88.3906
BAZ.MKI, Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZTiszaújvárosTűzoltó út 1.3581
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárközművelődési intézménykultúra/művészetSZSZBPolgárBarankovics tér 6.4090
Hejce Község Önkormányzataköltségvetési intézményönkormányzatBAZHejceFő út 5.3892
Községi Művelődési Ház Mádközművelődési intézménykultúra/művészetBAZMádRákóczi út 26.3909
Tolcsvai Egységes Óvoda-Bölcsődeközoktatási intézményoktatásBAZTolcsvaKossuth u. 64.3934
Tiszaújvárosi Triatlon KlubegyesületsportBAZTiszaújvárosTeleki Blanka út 6.3580
Örömhírvétel Görögkatolikus Óvodaközoktatási intézményoktatásBAZSárospatak József A. u. 31.3950
Vissi Községi Könyvtárközművelődési intézménykultúra/művészetBAZVissKolozsvári u. 22.3956
Vissi Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésBAZVissKolozsvári u. 28.3956
Sátoraljaújhely Erzsébet Kórházköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZSátoraljaújhelyMártírok útja 9.3980
Bogáncs Kutya- és Kisállatotthonkörnyezet és természetvédelemKEMEsztergomCsapási dűlő 0362/1. hrsz.2500
Hegyközi Tündérvarázs Óvoda Hollóházi Tagóvodájaközoktatási intézményoktatásBAZHollóházaPetőfi út 8.3999
Szent Anna Szeretetotthonegyházi jogi személyszociális és jótékonyságiBAZSátoraljaújhelyPataki u. 21.3980
Baskó Község Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatBAZBaskóFő út 43.3881
Abaújszántói Gondozási Központköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZAbaújszántóPetőfi út 16.3881
Extreme Trail HungaryegyesületsportSZSZBNyíregyházaIstván u. 58. Fsz/2.4400
Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZTaktaharkányVörösmarty u. 8. 3922
Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola és Óvodaközoktatási intézményoktatásBAZGöncruszkaFő u. 106.3894
Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtárközművelődési intézménykultúra/művészetSZSZBRakamazSzent I. u. 174.4465
Jármi Református Egyházközségegyházi jogi személyszociális és jótékonyságiSZSZBJármiKossuth u.4337
Sporthorgász EgyesületegyesületsportBAZTiszalúcSzéchenyi u. 2.3565
BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Encsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZEncsSzent Flórián út 1.3860
BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltségköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZMiskolcDózsa György út 15.3525
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokságköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZMiskolcDózsa György út 15.3525
BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltségköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZEncsSzent Flórián út 1.3860
Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgálati Egyesületegyesületszociális és jótékonyságiSZSZBNyírtelekPuskin u. 43/G.4461
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZSátoraljaújhelyPataki út 2.3980
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtárközművelődési intézménykultúra/művészetBAZSzerencsHuszárvár u. 11.3900
Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsődeközoktatási intézményoktatásBAZCigándIskola u. 10.3973
Tiszaeszlári Görög Katolikus Egyházközségegyházi jogi személyoktatásSZSZBTiszaeszlárRákóczi út 113.4464
Kenézlői Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZKenézlőKárpát út 1-3.3955
Eperjeske Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésSZSZBEperjeskeBéke út 12.4646
Szabolcsveresmart Község Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatSZSZBSzabolcsveresmartKossuth út 80.4496
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség Jókai Idősek Klubjaegyházi jogi személyszociális és jótékonyságiSZSZBNyíregyházaBessenyei tér 6.4400
Balsai Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésSZSZBBalsaSzabolcsvezér u. 32.4468
Tarcal Bor és Kultúra Egyesületegyesületkultúra/művészetBAZTarcalKönyves Kálmán utca 62.3915
Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft.nonprofit gazdasági társaságkultúra/művészetSZSZBZáhonyBaross G. út 11.4625
Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesületegyesületkultúra/művészetSZSZBKisvárdaToldi Miklós út 29.4600
Szentjánosbogár Közhasznú EgyesületegyesületPestBudapestHoránszky u. 20.1085
Erdőbényei Nap-Szrva Óvodaközoktatási intézményoktatásBAZErdőbényeMátyás király u. 16.3532
Tokaji Szabadidő SportegyesületegyesületsportBAZTokajNémeti F. u. 14.3910
Novajidrányi Csicsergő Óvodaközoktatási intézményoktatásBAZNovajidrányKossuth u. 89.3872
Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és AMIközoktatási intézményoktatásBAZAbaújszántó
Dámóc Község Önkormányzathelyi önkormányzatönkormányzatBAZDámócFő u. 129.3978
Gesztus Szociális Szolgáltató Központszociális szövetkezetszociális és jótékonyságiSZSZBZáhonySzéchenyi út 16.4625
Ózdi Hivatalos Tűzoltó Parancsnokságköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZÓzdVasvár u. 84.3600
Tokaji Alapfokú Művészeti Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZTokajBajcsy-Zs. U. 7-9.3910
Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZPrügyKinizsi P. u. 2.3925
Újfehértó Mályváskert Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésBAZÚjfehértóDebreceni út 204.4244
Ibrányi Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésSZSZBIbránySzabolcs út 50.4484
Interped Kft.cég / vállalat / gazdasági szervezetegészségügyiBAZEncsBajcsy Zs. Út 26.3860
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményköltségvetési intézményegyéb: bölcsődei ellátásSZSZBNyíregyházaTokaji u. 3.4400
Önkormányzati Tűzoltóság Újfehértóköltségvetési intézménykatasztrófavédelemSZSZBÚjfehértóBéke tér. 14.4244
Free Danceközoktatási intézményoktatásSZSZBCsengersimaKodály köz 2.4743
Mándoki Polgármesteri Hivatalhelyi önkormányzatönkormányzatSZSZBMándokAdy E. u. 1.4644
Buj Község Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatSZSZBBujRákóczi u. 1 4483
B.T.K.T. Szociális Szolgáltató Központszociális szövetkezetszociális és jótékonyságiBAZCigándJózsef A. u. 3.3973
Révleányvár Község Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatBAZRévleányvárFő u. 40.3976
Tiszafalvi Viktor E.V.cég / vállalat / gazdasági szervezetegyéb:SZSZBTiszanagyfaluSzabadság út 69.4463
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményekegészségügyi szolgáltatóegészségügyiSZSZBMátészalkaSzalkai l. út 2/a.4700
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Encsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZEncsSzent Flórián út 1.3860
Kazincbarcikai Összevont Óvodákköltségvetési intézményoktatásBAZKazincbarcikaCsokonai út 1.3700
Bodrogkeresztúri Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésBAZBodrogkeresztúrKossuth u. 85.3916
Ifjúsági Centrum Encsencs Egyesületegyesületszabadidő, hobbiSZSZBEncsencsFő út 31.4374
Kazincbarcikai Pollack M. Ált. Isk. Árpád Fejedelem Tagiskolaközoktatási intézményoktatásBAZKazincbarcikaÁrpád Fej. tér 7/A3700
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZSátoraljaújhelyPataki út 2.3980
Körömi IV. Béla Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZKörömKossuth utca 44.3577
Bodrogkeresztúr Jövőjéért Egyesületegyesületkulturális sokszínűségBAZBodrogkeresztúrKossuth u. 106.3916
Zsurk Község Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatSZSZBZsurkDózsa Gy. Út 1.4627
Keleti Sanitas Betegszállító és Szolgáltató Kft.egészségügyi szolgáltatóegészségügyiSZSZBMátészalkaGábor Á. U. 11/a.4700
Sárospataki Torna Clubegyesületegészséges életmódBAZSárospatak Zrínyi út 12.3950
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségköltségvetési intézménykatasztrófavédelemSZSZBNyíregyházaErdő sor 5.4400
Szerencs Város SportegyesületeegyesületsportBAZSzerencsRákóczi út 89.3900
Kenézlő Község Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatBAZKenézlőAradi u. 49.3955
Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZOlaszliszkaPetőfi út 24.3933
Sporthorgász EgyesületegyesületsportBAZTiszalúcSzéchenyi u.2.3565
Szemerei Mesekastély Óvodaközoktatási intézményoktatásBAZSzemereArany János út 6.3866

Betű méretezése
Kontraszt